25/11/14

"Οι άπιστοι Έλληνες θέλουν λίγο ψωμί και πολύ ξύλο!", έλεγαν οι πρόγονοι των Φραγγο-Λατίνων Τροϊκανών

Όταν οι πρόγονοι των Φραγγο-Λατίνων Τροϊκανών φώναζαν:
ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΛΟΥΝΕ ΛΙΓΟ ΨΩΜΙ
 ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ!!!
 «Poco pane e molte bastonate»
 *
 Ο Παπικός Ιερομόναχος  Fra Paoli Sarpi συμβούλευε τις αρχές του Ενετικού κράτους να φέρονται τυραννικώς  προς τους υπηκόους  του ανατολικού δόγματος (Ορθοδόξους)

Πρέπει να φέρωνται  προς τους άπιστους Έλληνες πάντοτε ως άγρια θηρία και ότι χρειάζονται εις αυτούς
Poco pane e molte bastonate Λίγο ψωμί και πολύ ξύλο.
Όπως αναφέρει μάλιστα  ο ιστορικός Δ.Πασχάλης  ο τότε Πάπας των Λατίνων στις αρχές του ΙΗ΄αιώνα  συμβούλευε τους Βενετούς διοικητάς της Πελοποννήσου :

«…δεν πρέπει να  λησμονώμεν ότι οι Έλληνες δεν έχουσι πίστιν… όθεν δέον να μεταχειριζόμεθα αυτούς ως άγρια θηρία , να τους αποσπώμεν τους οδόντας και τους όνυχας να μην παύωμεν ταπεινούντες αυτούς και ιδίως να τους εμποδίζωμεν από την περί των όπλων άσκησιν.Ουδέν δ’άλλο να παρέχωμεν εις αυτούς ή ξύλον και άρτον, άρτον και ξυλον!

(Δ.ΠΑΣΧΑΛΗ,Η Δυτική Εκκλησία εις τας Κυκλάδας. Σελ 18)
*
 Οποιαδήποτε ομοιότης των αναφερομένων με την σήμερον τυγχάνει τυχαία!
 -ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-
ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)