24/10/16

Ευάγγελος Στ. Πονηρός, Ο αγώνας για Ορθόδοξη Παιδεία και τα "νέα" Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΠΟΝΗΡΟΣ Δρ Θ., Μ.Φ.
Σχολικός σύμβουλος θεολόγων
 Πειραιῶς, Δ΄ Αθηνῶν, Κυκλάδων
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ «ΝΕΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Α΄) Τά πεπαλαιωμένα «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά
            Στίς 13/9/2016 δημοσιεύθηκε τό ΦΕΚ Β 2920, τό ὁποῖο περιέχει τά   «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά δημοτικοῦ καί γυμνασίου, καθώς καί τό ΦΕΚ Β 2906, τό ὁποῖο περιέχει τά «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά λυκείου.

Τά προγράμματα αὐτά δέν εἶναι διόλου νέα, μολονότι ἔτσι χαρακτηρίζονται. Ἡ πρώτη ἔκδοση τῶν προγραμμάτων δημοτικοῦ-γυμνασίου κυκλοφόρησε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2011 καί ἡ δοκιμαστική «πιλοτική» της ἐφαρμογή δέν ἀπέφερε ποτέ τά ποθούμενα ἀπό τούς δημιουργούς της ἀποτελέσματα, διότι περιεῖχε σωρεία προβλημάτων. Ἡ δεύτερη ἔκδοση (Ἰουνίου 2014) εἶχε ἐπιφανειακές ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες πολλαπλασίαζαν τά προβλήματα. Τό πρόγραμμα λυκείου πρωτοκύκλοφόρησε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015 μέ ἐπίσης σοβαρά προβλήματα[1].
Στίς παροῦσες ἐκδόσεις τῶν προγραμμάτων, οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται στά ὡς ἄνω Φ.Ε.Κ. δέν λήφθησαν π΄ ψη ο ρνητικές κριτικές ο ποες φοροσαν στή γενική φιλοσοφία καί στή γενική διάρθρωση τν προγραμμάτων. Ατές παραμένουν δ καί πέντε χρόνια διαπραγμάτευτες.
Οἱ ἀρνητικές κριτικές γι΄ αὐτή τήν ἀδιαπραγμάτευτη γενική φιλοσοφία καί γενική διάρθρωση σχηματίζουν ὀγκώδεις τόμους ἀρκετῶν ἑκατοντάδων σελίδων. Κι ὅμως δέν ἐλήφθη ὑπ΄ ὄψη οὔτε μία σελίδα, οὔτε μία λέξη!!!
Καί δέν ἀρκεῖ νά λέγεται, ὅτι ὁ Χ ἤ ὁ Ψ «σύνδεσμος» εἶναι θετικός καί ἐγκρίνει τά προγράμματα αὐτά. Ὅποιος «ἐγκρίνει καί ἀποδέχεται» πρέπει: α) Νά τεκμηριώνει τή γνώμη του ἀπό κάθε ἄποψη: θεολογική νομική παιδαγωγική, β) Νά ἀνασκευάζει μέ τεκμηριωμένο ἐπιστημονικό λόγο ἀντίθετες γνῶμες οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ.
Ἄν ὁ Χ ἤ ὁ Ψ «σύνδεσμος» δέν εἶναι ἰκανός νά κάμει τά ἀνωτέρω δύο, τότε θά πρέπει νά σωπάσει ἀξιοπρεπῶς.
Θά ποῦν ἴσως κάποιοι: «ὅμως οἱ παροῦσες ἐκδόσεις τῶν προγραμμάτων εἶναι ἀναμορφωμένες». Θά ποῦμε κατόπιν λεπτομερέστατης μελέτης: Οἱ ἀναμορφώσεις, ἀλλαγές καί διορθώσεις εἶναι ἐπιφανειακές, ἡ γενική φιλοσοφία καί ἡ γενική διάρθρωση τῶν προγραμμάτων παρέμειναν καί παραμένουν ἀμετάβλητες καί ἀδιαπραγμάτευτες ἐδῶ καί πενταετία!!!!

Ποιές εἶναι αὐτές:
α) Συνδιδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μέ θρησκεύματα σέ σημεῖο ὥστε νά κινδυνεύει ὁ ἀνήλικος ὀρθόδοξος μαθητής νά νομίσει ὅτι ταυτίζονται. Ἔτσι θά διασαλευθεῖ ἡ πίστη τοῦ ὀρθοδόξου μαθητῆ. Ἀπό τό 2010 ἔχω δημοσιεύσει, ὅτι τέτοιο μάθημα θά ἔμοιαζε μέ συνδιδασκαλία πολλῶν γλωσσῶν μαζί μέ τή μητρική γλώσσα στήν ἴδια διδακτική ὥρα, ὅμως ἡ ἐπισήμανση δέν ἐλήφθη ποτέ ὑπ΄ ὄψη ἀπό τούς ὑπευθύνους.
β) Διδασκαλία θεματικῶν ἑνοτήτων ὑπό συγκεχυμένους καί παρεξηγήσιμους τίτλους.
γ) Ἀφαίρεση ἀπό τό πρόγραμμα βασικῶν θεμάτων ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, ἀπαραιτήτων γιά τή διαπαιδαγώγηση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ.
δ) Μή διδασκαλία τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή της σέ διάφορες ἑνότητες μεριζόμενες σέ διάφορες τάξεις γυμνασίου καί λυκείου.
ε) Μή διδασκαλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή της σέ διάφορες ἑνότητες μεριζόμενες σέ διάφορες τάξεις γυμνασίου καί λυκείου.
στ) Ἀπολύτως καμμία ἱστορική σειρά στή διδασκόμενη ὕλη. Τέτοιο μάθημα θά ἐπέφερε ἀπόλυτη σύγχυση, τόσο στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές, ὅσο καί σέ ὁποιονδήποτε ἄλλο.
Σέ ὅλα αὐτά προστέθηκε καί
ζ) Πλήρης ἀφαίρεση τῆς διδασκαλίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὡς ἑνιαίου συνόλου ἀπό τό γυμνάσιο καί ἀντικατάστασή της ἀπό σποραδικά ρητά καί περιστατικά.
Ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτά παραμένουν ἔτσι, οἱ ἐπιφανειακές «διορθώσεις» καί «βελτιώσεις» εἶναι παντελῶς ἀνίκανες νά μεταβάλουν τό γενικό προβληματικό τοπίο τῶν ἐν λόγῳ προγραμμάτων.


Β΄) Κίνδυνοι πού περικλείονται στά ἐν λόγῳ προγράμματα
Μέ τά προγράμματα αὐτά, κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο καί ὑπό αὐτές τίς ἐπιρροές ἡ θρησκευτική συνείδηση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ δέν θά ἀναπτυχθεῖ σύμφωνα μέ τήν ἐπιταγή τοῦ ἄρθρου 16, παράγρ. 2 τοῦ Συντάγματος. Ἀντίθετα θά παραβιασθεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς συνειδήσεώς του, τήν ὁποία ἐπιτάσσει τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος[2].
Ἀπό ἕνα τέτοιο μάθημα ἀποκτοῦν αὐτομάτως καθολικό καί ἀναφαίρετο δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τόν κίνδυνο αὐτόν ἔχω ἐπισημάνει ἐδῶ καί πέντε χρόνια (ἀπό τό 2011) καί ἔχω προειδοποιήσει πολλές φορές ὅλους τούς ἁρμοδίους. Ἤδη ἔχουμε ἐπανειλημμένες προειδοποιήσεις ἀπό γονεῖς ὀρθοδόξων μαθητῶν.

Γ΄) Ὁ ἀγώνας τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν παιδιῶν τους
Γιά τούς λόγους αὐτούς ἀγωνιζόμαστε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν μας, τά ὁποῖα δικαιοῦνται ὀρθόδοξη παιδεία μέσα στό ἑλληνικό σχολεῖο.
Καί ἄν κανένας μᾶς ἀπευθύνει τό πασίγνωστο σόφισμα: «ὅμως τώρα στά σχολεῖα δέν ὑπάρχουν μόνο ὀρθόδοξοι, ἄρα οἱ ὀρθόδοξοι δέν δικαιοῦνται ὀρθόδοξη παιδεία». Ἀπαντοῦμε: πουθενά στήν ὑφήλιο δέν ἀκούσθηκε ποτέ, ὅτι ἀσκώντας κάποιος τά ἐκ τοῦ συντάγματος, τῶν νόμων καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων ἀπορρέοντα ἀνθρώπινα δικαιώματά του ἀδικεῖ κάποιον τρίτο.
Καί ἄν κάποιος ἰσχυρισθεῖ, ὅτι «τό κράτος ἀποφασίζει γιά τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν» ἀπαντοῦμε: τό κράτος ἀποφασίζει, ἀλλά δέν ἔχει καί δικαίωμα νά παρανομεῖ καί νά παραβαίνει τό ἴδιο του τό Σύνταγμα καί τούς ἴδιους του τούς νόμους, νά παραβαίνει τίς ἀποφάσεις τῶν ἴδιων του τῶν δικαστηρίων καί τίς διεθνεῖς συμβάσεις τίς ὁποῖες αὐτό τό ἴδιο ἔχει ἐπικυρώσει καί ἐν τέλει νά καταπατᾶ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν πολιτῶν του, νά περιφρονεῖ τή γνώμη τους καί τήν πίστη τους.
Καί ἄν κάποιος ἰσχυρισθεῖ, ὅτι τό «νέο» μάθημα θά εἶναι «διαθρησκειακό», ἀπαντοῦμε ὅτι: τέτοια λέξη δέν ὑπάρχει σέ κανένα λεξικό τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἄν θέλει νά συνεννοηθοῦμε, ἄς μᾶς ὁρίσει τή σημασία, τό εὕρος καί τή χρήση τῆς λέξεως αὐτῆς[3].
Καί ἄν κάποιος μᾶς χαρακτηρίσει μέ τούς γνωστούς ποινικῶς κολάσιμους χαρακτηρισμούς, ὅπως «σκοταδιστές», «ταλεμπάν», «ἐξτρεμιστές», «διεξάγοντες ἱερό πόλεμο», «πιετιστές», «εὐσεβιστές» καί ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἄς γνωρίζει ὅτι θά κατηγορηθεῖ τόσο γιά ἐξύβριση, ὅσο καί γιά προσβολή προσωπικότητος.[1] Τό ἀναλυτικό ἱστορικό ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων βλ. στό Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Ὑπερασπίζοντας τή διωκόμενη ὀρθόδοξη παιδεία στό ἑλληνικό σχολεῖο, Ἐκδόσεις Πελασγός Ἰωάννου Χρ. Γιαννάκενα, Εἰδική ἔκδοση γιά τόν ὅμιλο Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε., Ἀθήνα 2016, σ. 107-178.

[2] Καί γιά νά μή διατυπωθεῖ γιά ἄλλη μία φορά ὁποιαδήποτε παρερμηνεία τοῦ Συντάγματος ἐπαναλαμβάνω:
Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀναφέρει ἐπί λέξει στό ἄρθρο 16, παράγραφος 2: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Δική μου παρατήρηση, τήν ὁποία ἔχω δημοσιεύσει ἀπειράριθμες φορές καί τήν ἔχω δείξει σέ δικαστές καί δικηγόρους καί μοῦ εἶπαν «ἔχεις δίκαιο»:
Ὁ Ἕλληνας μαθητής ἔχει ἑλληνική ἐθνική συνείδηση καί σύμφωνα μέ αὐτήν πρέπει νά διαπαιδαγωγηθεῖ, ὥστε νά ἀναπτυχθεί αὐτή βάσει τῆς παιδείας. Ὁ χριστιανός ὀρθόδοξος ἔχει χριστιανική ὀρθόδοξη συνείδηση καί σύμφωνα μέ αὐτήν πρέπει νά διαπαιδαγωγηθεῖ, ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ αὐτή βάσει τῆς παιδείας. Ὁτιδήποτε ἄλλο εἶναι ἀντισυνταγματικό καί παραβιάζει ὄχι μόνον τό 16ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, ἀλλά καί τό 13ο τό οποίο στήν πρώτη παράγραφό του ὁρίζει ἐπί λέξει: «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη».
Αὐτά τά πρωτοδημοσίευσα τό 2010, τά ἔχω ἀναδημοσιευθεῖ ἄπειρες φορές καί δέν βρέθηκε κανένας νά τά ἀνασκευάσει.

[3] Ὁ γράφων γνωρίζει πολύ καλά τήν προέλευση αὐτῶν τῶν λεκτικῶν πειραματισμῶν. Καί τό ὡς ἄνω ἐρώτημα δέν ὀφείλεται σέ ἄγνοια, ἀλλά ἀποσκοπεῖ νά καταδείξει τό ἄτοπο τό ὁποῖο διακρίνει τούς πειραματισμούς αὐτούς.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι να είχα σύμβουλο τον κ. Πονηρό.
Η Παναγιά μαζί σας κ. Πονηρέ

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ και εγώ με τον προηγούμενο Συνάδελφο . Ο κύριος Πονηρός είναι ένας πεφωτισμένος Δάσκαλος αλλά προπάντων Άνθρωπος . Σπάνια προσόντα , επί της εποχής μας .
Προσωπικά, θέτω υπόψιν του, τη γνώμη μου για τα συμβαίνοντα στον Κλάδο μας , που παρατίθενται όμως και σε άλλο Άρθρο του Blog , εξ αφορμής των ΄΄ ευσεβών πόθων ΄΄ της Ιεραρχίας , περί αποπομπής του κ. Φίλη :

Είναι σαφές πώς το πρόβλημα δεν είναι ούτε πρέπει να είναι το πρόσωπο του κυρίου Φίλη , ο οποίος είναι, κατά τη γνώμη μου , απλώς ο εισηγητής ή ο φορέας ή ίσως κατά κάποιον βαθμό και ΄΄ δέσμιος ΄΄ πλέον μιας κεντρικής Κυβερνητικής Πολιτικής , στο τομέα της Θρησκευτικής Παιδείας και των Εκκλησιαστικών σχέσεων . Έχετε την εντύπωση ότι ο επόμενος Υπουργός θα εφαρμόσει διαφορετική Πολιτική , επί όλων αυτών και μέχρι ποίου σημείου ;
Ίσα - ίσα , που εάν χειρίστηκε το όλο θέμα , με αυτόν τον τρόπο , ένας άνθρωπος και τώρα Υπουργός ο οποίος μάλιστα εθήτευσε κάποτε ως ιεροψάλτης και νεωκόρος μέσα στην Εκκλησία , πιθανότατα μην περιμένετε τίποτα από τυχόν αντικαταστάτη του , ενόψει ανασχηματισμού . Φοβάμαι πολύ, ούτε από κάποια άλλη σχηματιζομένη Κυβέρνηση , στο προσεχές ή άμεσο μέλλον , καθόσον η πλειοψηφία τόσο των εντός όσο και των εκτός Βουλής Κομμάτων είναι κατά των Θρησκευτικών τουλάχιστον ως ΄΄ ομολογιακό ΄΄ μάθημα .

Συνεπώς είναι λάθος αντίληψη ή τακτική , για μία ακόμη φορά , από την πλευρά της Ιεραρχίας να εστιάζεται ή εντοπίζεται η πολεμική και κριτική κατά ενός προσώπου , για το όλο ανακύψαν θέμα , των Θρησκευτικών , πολύ δε περισσότερο το να καλλιεργούνται αυταπάτες ή φρούδες ελπίδες ότι κάτι θα αλλάξει . Δυστυχώς, διαφαίνεται πως ήρθε η ώρα να πληρώσει και η Εκκλησία πολύ ακριβά ( ;) τις αναχωρητικές τάσεις του κυρίου Ιερωνύμου , το συναγελασμό του με την εκάστοτε Πολιτική και δη μνημονιακή εξουσία , μετά το 2008 και έως πρόσφατα αλλά και τον εφησυχασμό όλης σχεδόν της Ιεραρχίας, παρότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη από το 2010 και μετέπειτα Λυπάμαι πολύ αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα !

Τι πρέπει ή τι είναι δυνατόν να γίνει, τώρα πια , κατά την άποψή μου :
1ον. Να παραμείνει το περιεχόμενο του Μαθήματος ως έχει δηλαδή με σαφή και όχι απολύτως Ομολογιακή κατεύθυνση και παραλλήλως να εισαχθεί ως επιλεγόμενο έτερο Μάθημα Θρησκειολογίας μίας 1 - 2 ωρών, για τους ενδιαφερομένους Μαθητές, με την άμεση έκδοση σχετικού βιβλίου και συγκεκριμένης , σαφώς οριζομένης, διδακτέας ύλης .
2ον. Η νέα διάρθρωση του Μαθήματος δηλαδή ο τρόπος διδασκαλίας του να καταστεί προαιρετική και όπου είναι εφικτή , εξαιτίας καταφανούς ελλείψεως υλικο-τεχνικής υποδομής , σε πολλά Σχολεία ανά την Ελλάδα .
3ον. Να εκδοθεί άμεσα Εγκύκλιος βάσει της οποίας το Μάθημα θα εξαιρείται και δεν θα τίθεται μονίμως την πρώτη και ειδικά την τελευταία Διδακτική ώρα του Ωρολογίου Προγράμματος, καθότι είναι επισφαλής. Ειδάλλως, θα πρέπει να επιστραφεί άμεσα η απολεσθείσα 01 ώρα της Γ ΄ Λυκείου, συνεπεία της αλήστου μνήμης μεταρρύθμισης - Αρσένη το 1997 , οπότε και επλήγη το Μάθημα για πρώτη φορά.
4ον. Να θεωρηθεί, επιτέλους, το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξειδικευμένο και να ανατεθεί αποκλειστικά στους Θεολόγους , και μόνον, σε όλες τις Βαθμίδες .
Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν τα σύγχρονα κατευθυντήρια αιτήματα και τη στρατηγική εφεξής του Κλάδου και φυσικά επιβάλλεται η Αγωνιστική διάθεση και συσπείρωσή μας καθώς για να επιτευχθούν, είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε και η άμεση Δικαστική προσφυγή ή διεκδίκησή τους.

Ό,τι είχα να καταθέσω ενώπιον όλων σας , το είπα , λυπάμαι , δεν βλέπω , κατά τα ανωτέρω , άλλη λύση , εδώ που οδηγήθηκε σκοπίμως η όλη κατάσταση και από εκεί και πέρα έκαστος αναλαμβάνει τις ευθύνες του, διότι το Μάθημα και γενικά ο Κλάδος είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι επιλογών , για να μην σας πω και σε οριακό σημείο.

Μετά Τιμής

Παυλίδης Δημήτριος

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)