5/3/17

Ευάγγελος Πονηρός, Τα "νέα" Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών ακατάλληλα για Ορθόδοξους όσο και για ετερόθρησκους μαθητές

ΤΑ «ΝΕΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ01 Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
Τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα θρησκευτικῶν, ὅπως τό γνωρίζαμε ἐδῶ καί διακόσια περίπου χρόνια στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος, εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένο συνταγματικῶς (ἄρθρα 3, 16, 13 του Συντάγματος), ὅσο καί νομικῶς (ἄρθρα 1, 6 τοῦ Ν. 1566/1985). Τό μάθημα αὐτό δέν ὑποκαθιστᾶ τήν ἐκκλησιαστική κατήχηση ἀλλά καί δέν τήν ἀντιστρατεύεται.
Boηθᾶ τόν ὀρθόδοξο χριστιανό μαθητή νά ἀναπτύξει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική συνείδησή του καί τόν ἐνημερώνει γιά τίς μή ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί γιά τά θρησκεύματα τῆς ὑφηλίου. Ἐπίσης ἐνημερώνει τόν μή ὀρθόδοξο χριστιανό, τόσο γιά τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη, ὅσο καί γιά ὅλα τά ἀνωτέρω.
Ἀπό τό σχολικό ἔτος 2011-12 ἐπιχειρεῖται νά μεταφερθεῖ τό σύστημα religious literacy, ἀπό τό ἐξωτερικό στήν Ἑλλάδα καί νά ἀντικαταστήσει τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα. Τό  σύστημα religious literacy δέν εἶναι νομικῶς κατοχυρωμένο κατά κανένα τρόπο. Ἡ δέ ἐπιβολή του θίγει ἀνεπανόρθωτα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τόσο τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ μαθητῆ, ὅσο καί τοῦ ὁποιουδήποτε. Πιλοτικές ἐφαρμογές προγραμμάτων βασισμένων στό religious literacy ἐπιχειρήθηκαν στό δημοτικό καί στό γυμνάσιο κατά τά σχολικά ἔτη 2011-12 καί 2012-13 καί ἀπέτυχαν, πλήν ὅμως ἡ ἀποτυχία δέν ἀποτέλεσε ἀνασχετικό παράγοντα τῆς περαιτέρω ἀπόπειρας ἐπιβολῆς! Στό λύκειο δέν ἐπιχειρήθηκε κἄν πιλοτική ἐφαρμογή γιά τό σχετικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο πρωτοδημοσιεύθηκε τό 2015.
Στίς 13/9/2016 δημοσιεύθηκαν σέ ΦΕΚ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, «νέα» προγράμματα σπουδῶν στά θρησκευτικά δημοτικοῦ, γυμνασίου καί λυκείου. Τά ΦΕΚ αὐτά εἶναι τό Β 2920 γιά δημοτικό-γυμνάσιο, καί τό Β 2906 γιά λύκειο. Τά προγράμματα τοῦ 2016 ἀκολουθοῦν ἐπίσης τό ξενόφερτο σύστημα religious literacy, ἀποτελοῦν ἐπανεκδόσεις τῶν προγραμμάτων δημοτικοῦ-γυμνασίου 2011/14 καί λυκείου 2015 καί βεβαίως δέν εἶναι νομικῶς κατοχυρωμένα. Περιλαμβάνονται σέ ὑπουργική ἀπόφαση, ἡ ὁποία παραβιάζει τόν ὡς ἄνω νόμο, τά ὡς ἄνω ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, καί τίς διεθνεῖς συμβάσεις γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τίς ὁποῖες ἔχει ἡ Ἑλλάδα ἐπικυρώσει.
Τά ἐπίμαχα προγράμματα εἰσάγουν μάθημα, τό ὁποῖο ἐάν διδασκόταν ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως ἀναγράφεται σέ αὐτά, θά ἐπέφερε ἀπόλυτη σύγχυση, τόσο στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς μαθητές, ὅσο καί σέ ὁποιονδήποτε ἄλλο.
Τά σοβαρότερα ἀπό τά ἐλαττώματα, ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόμενο καί τή διάρθρωση, τοῦ δῆθεν νέου, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἤδη ἀποτυχόντος, μαθήματος θρησκευτικῶν εἶναι τά ἑξῆς:
α) Συνδιδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μέ θρησκεύματα σέ σημεῖο ὥστε νά κινδυνεύει ὁ ἀνήλικος, ὀρθόδοξος ἀλλά καί ὁ ὁποιοσδήποτε, μαθητής νά νομίσει ὅτι ταυτίζονται καί νά διασαλευθεῖ ἡ πίστη του. Πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαίτερα, ὅτι δέν πρόκειται γιά ἐνημέρωση γιά τίς θρησκεῖες καί τίς μή ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Αὐτό γινόταν ἤδη καί μέ τά παλαιά προγράμματα σπουδῶν στήν ἕκτη δημοτικοῦ, στήν τρίτη γυμνασίου, στήν πρώτη λυκείου καί στή δευτέρα λυκείου. Ὅμως θρησκεύματα, καί μή ὀρθόδοξες ἐκκλησίες διδάσκονταν κεχωρισμένα ὡς αὐθύπαρκτα καί ἀνεξάρτητα, καί τό πρόγραμμα σπουδῶν δέν ὁδηγοῦσε ποτέ στήν παρεξήγηση ὅτι ταυτίζονταν μέ τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ἤ μεταξύ τους.  Μέ τό religious litaracy εἶναι σάν νά διδάσκονται μαζί μέ τήν ἑλληνική γλώσσα καί ἀπό δύο ἕως ἑπτά ξένες γλῶσσες, στήν ἴδια διδακτική ὥρα ἄτακτα, ἀκατάστατα, τυχαῖα! Δύο ἀπό τά ἄφθονα παραδείγματα: Στή θεματική ἑνότητα 4 τῆς Γ΄ δημοτικοῦ πρέπει το ὀκτάχρονο παιδί νά διδάσκεται μαζί μέ τίς διηγήσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν γιά τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό πῶς περιγράφεται ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ στό Κοράνιο. Στή θεματική ἑνότητα 2.4 τῆς Α΄ λυκείου ὁ μαθητής εἶναι ὑποχρεωμένος νά διδάσκεται τίς ἑορτές τῆς ὀρθοδοξίας κατά τόν ἑξῆς τρόπο: «Οἱ γιορτές στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στίς ἄλλες χριστιανικές παραδόσεις καί στίς μονοθεϊστικές θρησκεῖες».
β) Διδασκαλία θεματικῶν ἑνοτήτων ὑπό συγκεχυμένους καί παρεξηγήσιμους τίτλους. Ἐπί παραδείγματι, τό ὀκτάχρονο παιδί τῆς τρίτης δημοτικοῦ ἀντικρύζει στή θεματική ἑνότητα ὑπ΄ ἀριθμόν 3 τῆς τάξεώς του τόν τίτλο «Κυριακή: μία σημαντική ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας» καί εἶναι ὑποχρεωμένο νά διδαχθεῖ ὑπό τόν τίτλο αὐτόν ταυτοχρόνως μέ τήν ὀρθόδοξη θεία λειτουργία, τό Σάββατο τῶν Ἑβραίων καί τήν Παρασκευή τῶν Μουσουλμάνων. Κινδυνεύει ὡς ἐκ τούτου νά πιστεύσει, ὅτι αὐτά τά τρία εἶναι ἰσόκυρα καί ταυτόσημα.
γ) Ἀφαίρεση βασικῶν θεμάτων ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, ἀπαραιτήτων γιά τή διαπαιδαγώγηση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Πουθενά δέν ὑπάρχει στό πρόγραμμα δημοτικοῦ-γυμνασίου γεγονός, προσωπικότητα, θεολογική διδασκαλία ἀπό τήν περίοδο 1054-1453.  Στήν τρίτη δημοτικοῦ (ΦΕΚ Β 2920// 13/9/2016, σελ. 30880) διδάσκεται τό θέμα «Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι κτίση τοῦ Θεοῦ», ὅμως δέν ἔχει προηγουμένως διδαχθεῖ τή δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό τόν Θεό – τό ἐν λόγῳ θέμα ξεκινᾶ ἀπό τήν Κιβωτό τοῦ Νῶε!!!
δ) Μή διδασκαλία τῆς εὐαγγελικής ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή της σέ διάφορες ἐλλειπεῖς ἑνότητες μεριζόμενες μέ τυχαῖο καί ἄτακτο τρόπο σέ διάφορες τάξεις δημοτικοῦ καί γυμνασίου. Παρ΄ ὅλα αὐτά, τά προγράμματα προσδοκοῦν ἀπό τούς μικρούς μαθητές νά ἀφηγοῦνται βιβλικές ἱστορίες, νά κατανοοῦν, νά συναισθάνονται καί νά ἐξηγοῦν τό νόημά τους (ΦΕΚ Β 2920//13/9/2016, σελ. 30894 καί σελ. 30920). Πῶς θά γίνει αὐτό μέ ἐπιτυχία, ἀφοῦ τίς διδάσκονται χωρίς σύνδεση μέ τά προηγούμενα, μέ τά ἑπόμενα καί ἐν γένει μέ τήν ἐποχή;
ε) Μή διδασκαλία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ὡς ἑνιαίου συνόλου, ἀλλά κατάτμησή της σέ διάφορες ἐλλειπεῖς ἑνότητες μεριζόμενες μέ τυχαῖο καί ἄτακτο τρόπο σέ διάφορες τάξεις δημοτικοῦ καί γυμνασίου. Σέ καμμία τάξη δέν λαμβάνει τό παιδί τήν εἰκόνα τῆς ἀδιάσπαστης συνέχειας τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἵδρυσή της μέχρι σήμερα, διότι τίς σχετικές μέ τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία θεματικές ἑνότητές, οἱ ὁποῖες δέν εἶναι πάντοτε καί ἀμιγεῖς, διαδέχονται θεματικές ἑνότητες ἱστορίας θρησκευμάτων, ἤ ἑνότητες εὐαγγελικῆς ἱστορίας, οἱ ὁποῖες ἐπίσης δέν εἶναι ἀμιγεῖς.
στ) Ἀπολύτως καμμία ἱστορική σειρά στή διδασκόμενη ὕλη, ἀκόμη καί μέσα στήν ἴδια θεματική ἑνότητα! Ἐπί παραδείγματι, στήν ἑνότητα ὑπ΄ ἀριθμόν 3 τῆς Β΄ γυμνασίου διδάσκεται πρῶτα ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός (1877-1961) καί κατόπιν ἡ ἁγία Φιλοθέη (1522-1589). Ἔτσι χορηγεῖται στό παιδί ἕνα ἀξεδιάλυτο κουβάρι ἀποτελούμενο ἀπό πολλά καί διάφορα θέματα καί ζητήματα, τό ὁποῖο κουβάρι ἀντί νά τό ὁδηγεῖ στή μάθηση, τό ὁδηγεῖ στήν παντελή ἀμάθεια.
ζ) Ἡ θεολογία τῶν προγραμμάτων δημοτικοῦ-γυμνασίου, ὅσο καί ἐκείνων τοῦ λυκείου δέν εἶναι ὀρθόδοξη. Τοῦτο τεκμαίρεται, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί ἐκ τοῦ ὅτι στό πρόγραμμα τοῦ δημοτικοῦ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός δέν χαρακτηρίζεται «Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή (Ἐφεσ. 5,23), ἀλλά «κέντρο τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας» (ΦΕΚ Β 2920//13/9/2016, σελ. 30898). Ὡς γνωστόν, «κέντρον» χαρακτηρίζει ἡ Ἁγία Γραφή εἴτε τό καρφί (Πράξ. 26,14,), εἴτε ἁπλῶς τό κεντρί (Α΄ Κορ. 15,55) εἴτε τό δηλητηριῶδες κεντρί τῶν σκορπιῶν (Ἀποκ. 9,10). Ἐξ ἄλλου, καί πάλι ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε, ὅτι στό πρόγραμμα τοῦ λυκείου οἱ θεμελιώδεις ὅροι τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας «ἀποκάλυψη», «σωτηρία», «λύτρωση» ἀποδίδονται καί στά θρησκεύματα (ΦΕΚ Β 2906//13/9/2016, σελ. 30719, 30707, 30722).

Ὅλα τά ὡς ἄνω ἑπτά σημεῖα παρέμειναν ἀπολύτως σταθερά καί ἀδιαπραγμάτευτα τόσο στίς πρῶτες ἐκδόσεις τῶν προγραμμάτων ἀπό τό  2011 ἕως καί τό 2015, ὅσο καί στίς τελικές, οἱ ὁποῖες δημοσιεύθηκαν σέ ΦΕΚ τό 2016. Ἐν τέλει τό 2016 προστέθηκε καί:
η) Ἀφαίρεση τῆς διδασκαλίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡς ἑνιαίου συνόλου ἀπό τό γυμνάσιο καί ἀντικατάστασή της ἀπό σποραδικά ρητά καί περιστατικά, τυχαῖα, ἄτακτα καί χωρίς καμμία ἱστορική καί θεολογική σειρά. Ἡ δέ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στό δημοτικό περιλαμβάνει ἐπίσης ἀποσπασματικά περιστατικά χωρίς ἱστορική σειρά. Σημειωτέον ὅτι ἡ πρώτη ἔκδοση τῶν προγραμμάτων αὐτῶν ἀπαιτοῦσε τήν διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στό γυμνάσιο ὡς Ἰουδαϊσμοῦ, ἡ  ὁποία ἀπαίτηση ἐπικρίθηκε ἔντονα ἀπό τόν ὑπογράφοντα. Τήν πάλαι ποτέ ὅμως ἀπαίτηση ἀκολούθησε ἡ ἀφαίρεση. Δέν εἶναι δυνατόν ἡ Παλαιά Διαθήκη νά ὑφίσταται ὅλα τά ἀνωτέρω, διότι εἶναι γιά κάθε χριστιανό «παιδαγωγός εἰς Χριστόν».

Ὡς πρός τίς προτεινόμενες ἀπό τούς δημιουργούς τῶν προγραμμάτων μεθόδους διδασκαλίας καί «στρατηγικές μάθησης» ἰσχύει ἐπίσης σταθερά ἀπό τό 2011 μέχρι καί σήμερα ὅτι:
θ) Εἰσήχθησαν ἐσπευσμένως ἀπό τό ἐξωτερικό καί γι΄ αὐτό δέν ἐξετάσθηκε ποιές καί κατά πόσον ἀντιστοιχοῦν στήν ἑλληνική πραγματικότητα.
ι) Πολύ συχνά ἀπαιτεῖται ὁμαδική καί ὁμαδοσυνεργατική ἐργασία τῶν μαθητῶν, ὅμως ἡ τελική ἀξιολόγηση τῶν μαθητῶν παραμένει σύμφωνα μέ τούς νόμους ἀτομική. Καί ἡ σύνθεση ὁμαδικῆς ἐργασίας καί ἀτομικῆς τελικῆς ἀξιολογήσεως δυσχεραίνει ἀφόρητα, κυριολεκτικά βασανίζει τούς ἐκπαιδευτικούς.

Προτείνουμε: Πλήρη ἀπόρριψη τῆς γενικῆς φιλοσοφίας καί τῆς γενικῆς διαρθρώσεως τοῦ περιεχομένου τῶν προγραμμάτων. Ἐπανεξέταση τῶν μεθόδων διδασκαλίας, ὥστε νά ἐπιλυθοῦν τά σοβαρά προβλήματα τά ὁποῖα ἐπισημάναμε.

Δημοσιεύθηκε στόν Ὀρθόδοξο Τύπο, 3/3/2017

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω κ Πονηρέ. Οι μαρξιστές που μας κυβερνούν και οι "μοντέρνοι" θεολόγοι που τους ακολουθούν(Καιρός) δεν καταλαβαίνουν από αυτές τις πολύ ορθές επισημάνσεις.

Ανώνυμος είπε...

Εν μέσω νηστείας και καθ' οδόν προς το Σταυρό και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, καλόν θα ήταν όλοι εκείνοι που μετά βδελυγμίας κατηγορούν τα νέα προγράμματα στα θρησκευτικά να σωπάσουν λίγο. Επιτακτική ανάγκη να γίνουν διδάσκαλοι συνετοί και σώφρονες, αντί να δηλητηριάζουν και να παραπληροφορούν τις ψυχές μαθητών και των γονιών τους. "Τον φωτεινόν της νηστείας ενδυθέντες χιτώνα...", κύριε Πονηρέ. Ειλικρινά, διερωτώμαι τι προσδοκάτε με όλα αυτά που γράφετε; Διάσωση της Ορθοδόξου Πίστεως; Μάλλον αυταπατάστε!

Ανώνυμος είπε...

Ας σωπάσουν όλοι για να αφήσουν ανενόχλητο το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας στο έργο τους. Η αλλοίωση του θρησκευτικού μαθήματος θα φέρει την υποβάθμισή του, τα νέα δήθεν προσωρινά - ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, μάλιστα δε στην Ελλάδα - βιβλία με περιεχόμενο αντορθόδοξο και περιεχόμενο ασυνάρτητο στη δομή του θα επιταχύνουν την πλήρη απαξίωσή του και τελικά δεν θα αργήσει η πλήρης κατάργηση του μαθήματος. Τότε οι μεταρρυθμιστές του θα βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση αλλά θα έχουν αφήσει πίσω τους τα συντρίμμια της θρησκευτικής εκπαίδευσης...

Ανώνυμος είπε...

Και κάτι άλλο κ. Πονηρέ. Προχθές διάβαζα ένα ωραίο παλαιό κείμενό σας: «Πλατωνικές, πλωτινικές και χριστιανικές απόψεις περί ψυχής και σώματος. Ερμηνευτική μελέτη», δημοσιευμένο στο θρησκειολογικό περιοδικό: Θρησκειολογία Ιερά / Βέβηλα, τχ. 5ος (Σεπτέμβριος 2004), σσ. 79-99. Και ξανά διερωτώμαι: τι μεταστροφή είναι αυτή σήμερα; Γιατί άραγε;

Ανώνυμος είπε...

Οι υποστηρικτές του Νέου ΠΣ ξαφνικά θυμήθηκαν το Σταυρό και την Ανάσταση του Θεανθρώπου!!! Αλήθεια, όταν το Θεάνθρωπο τον τοποθετούν στην ίδια κατηγορία με τον Μωάμεθ, το Βούδα, τον Κομφούκιο δε φρίττουν;

Οι συγγραφείς των Νέων ΠΣ, ως "σώφρονες και συνετοί" τα συνέταξαν και αγωνίζονται παντοιοτρόπως για την επιβολή τους. Κύριε Ανώνυμε, η συγγραφή και η επιβολή δεν είναι παράνομη ενώπιον του Θεανθρώπου Χριστού, αλλά και των ανθρώπων (κάθε πίστεως, αφού όλες τις αλλοιώνει);

Η νηστεία σε πείραξε. Το ξεθεμέλιωμα της ψυχής των ανήλικων μαθητών σε απασχόλησε καθόλου;

Ανώνυμος είπε...


Όσοι συνάδελφοι Θεολόγοι έχουν συνείδηση Ελληνική κι Ορθόδοξη και πονούν πραγματικά το μάθημα, για όσο ακόμα μας αφήνουν στα Σχολεία, πρέπει να πείσουμε τους μαθητές μας να μας επιστρέψουν στο τέλος της χρονιάς αυτά σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών που έχουνε.Πάμε για φάκελλο υλικού,που θα είναι πολύ χειρότερος από αυτά τα "κακά" βιβλία που έχουμε τώρα. Χρησιμοποιούμε τα παλιά λοιπόν ως "βοηθήματα" .
Ό μεγάλος Μακρυγιάννης έγραφε :"όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την Θρησκεία θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι ότι θέλουν ας μου κάμουν".... κι ο άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης έλεγε ότι κι ένα κουβά γάλα να έχεις και πέσει μέσα μια κουτσουλιά το πετάς όλο το γάλα γιατί μαγαρίστηκε"(βρώμισε). Πόσο μάλλον όταν το 30/100 του κουβά (για να πάρουμε την εκδοχή των υποστηρικτών του ΝΠΣ),αποτελείται από "κουτσουλιές"...

Ανώνυμος είπε...

........¨"Όταν μέσα στους πίνακες του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών βλέπουμε αμέσως και αδιάκριτα να αραδιάζονται εορτές χριστιανικές, μουσουλμανικές, ινδουιστικές και ιουδαϊκές, ως όλα αυτά να αποτελούν ενιαίο όλον και ισάξιες πλευρές του ιδίου πράγματος και του ιδίου γεγονότος, είναι σαφές το θανατηφόρο ολίσθημα.

Εδώ δεν πρόκειται απλώς περί παιδαγωγικού λάθους στα μαθηματικά, την φυσική, την γλώσσα ή όποιο άλλο μάθημα. Είναι προτιμότερο τα παιδιά των Ελλήνων να μην διδάσκονται κανένα μάθημα θρησκευτικών, παρά ένα μάθημα στο οποίο η ορθόδοξη πίστη δεν είναι παρά μία μεταξύ άλλων πολλών.

Όχι. Εδώ δεν χωρά και δεν υπάρχει ισοτιμία, σχετικότητα ή πολλαπλότητα. Εδώ ή γνωρίζουμε την μοναδικότητα, ή παραιτούμεθα. «Ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Θεῷ» (Ἰωάννου, Α΄, 15). «Καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι» (Ἰωάννου, Α΄, 3).

Το προτεινόμενο λοιπόν μάθημα θρησκευτικών, όπως δείχνουμε στα επόμενα, είναι ακατάλληλο και για χριστιανούς μαθητές αλλά και για μαθητές άλλων πίστεων και άλλων θεολογικών παραδόσεων. Τους προσβάλλει και τους αδικεί όλους, και χριστιανούς και μη. Ένα τέτοιο μάθημα είναι άκρως επικίνδυνο για όλους και εξυπηρετεί μόνον όσους θέλουν να πολτοποιήσουν τους λαούς, τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς.

Εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι πρέπει να αμυνθούμε και να προστατέψουμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολιτισμούς και όλες τις πίστεις από την πολτοποίηση, να αμυνθούμε ως πολίτες της γης και του κόσμου χάριν όλου του κόσμου στην επιχειρούμενη πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική παγκόσμια δικτατορία.

Ο Θεός ανέχεται τόσο πόνο, τόση κακία, τόση αδικία, τόσο δάκρυ και τόση βλακεία πάνω στην γη ακριβώς επειδή σέβεται την προσωπικότητα κάθε λαού, κάθε ανθρώπου και κάθε πλάσματος. Και μάς προτείνει τον ένα και μοναδικό δρόμο ενότητας και κοινωνίας, αυτόν που ο Ίδιος ως άνθρωπος βάδισε, αυτόν της θυσίας ως της τελείας αγάπης και της τελείας ελευθερίας. Δηλαδή την άρση κάθε πνεύματος εξουσίας."
ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ "ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ" Ο ΚΑΘ. Γ. ΠΑΥΛΟΣ του ΔΠΘ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 4 ΧΡΌΝΙΑ !!!

http://www.gpavlos.gr/article.php?p=13&id=44

Ανώνυμος είπε...

Καλόν αγώνα κ. Πονηρέ, η Παναγιά μας να σας προστατεύει και να σας δίνει δύναμη.
Μακάρι να 'χαμε κι άλλους σαν κι εσάς .

Ανώνυμος είπε...

Καλά τώρα! Περιμένει κανείς σοβαρή θεολογική ανάλυση για όσα συμβαίνουν στα θρησκευτικά; Η θεολογική αφασία στο ζενίθ της, χτυπάει κόκκινο. Ούτε τη στοιχειώδη διάκριση, Αγιοπνευματικό χάρισμα δεν έχετε, γι' αυτό και θολώνετε τα νερά. Η νεκρανάσταση θεολογικών συνταγολογίων τύπου Ζωής και Σωτήρα. Κατά άλλα υπερασπίζεστε τα θρησκευτικά.

Όσο για τον Ελλογιμώτατο Καθηγητή κ. Γ. Παύλο, αυτό που έχω να πω είναι ότι, για ακόμη μια φορά παρερμηνεύονται τα γραφόμενά του. Διερωτώμαι τί άλλο θα διαβάσουμε τούτους τους παλαβούς καιρούς που ζούμε;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 7:54 μ.μ. Να τα πεις αλλού αυτά για Ζωή και Σωτήρα. Περιμένουμε από εσένα σοβαρή θεολογική ανάλυση υπερασπιστή των ΝΠΘ , προφανώς κομματόσκυλο του ΣΥΡΙΖΑ , οπαδό της παγκοσμιοποίησης , του πολυπολιτισμού και του Οικουμενισμού.

Ευάγγελος Πονηρός είπε...

O Σταυρός και η Ανάσταση απαιτούν αλήθεια κύριε ή κυρία «ανώνυμε 5 Μαρτίου 2017 - 10:48 μ.μ.». Γράφω μόνο την αλήθεια. Η δε αλήθεια ουδέποτε δηλητηριάζει, ουδέποτε παραπληροφορεί ψυχές μαθητών και γονέων. Εάν έχω πει το παραμικρότατο ψεύδος, αποδείξτε το εδώ ενώπιον όλων. Αλλιώς αφήστε τα σοφίσματα. Η δε ορθόδοξη πίστη δεν έχει ανάγκη διασώσεως, διότι είναι η πίστη η οποία με τη χάρη του Θεού σώζει. Όμως δεν επιτρέπεται να παριστάνεται έστω και στο ελάχιστο ισότιμη με τα θρησκεύματα!
Kαι αν διαβάσατε τη μελέτη «πλατωνικές, πλωτινικές και χριστιανικές απόψεις περί ψυχής και σώματος» και εκφράζετε τέτοια σχόλια, ότι δήθεν άλλα έλεγα τότε και άλλα τώρα, αυτό σημαίνει πως δεν την προσέξατε, δεν την καταλάβατε. Διότι εκεί δεν υποστηρίζω, ότι τάχα η Εκκλησία του Χριστού εξισώνεται και ταυτίζεται με θρησκεύματα, αλλά ότι έχει παραλάβει συγκεκριμένα εκλεκτά στοιχεία από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, όπως ακριβώς μας δίδαξε και άγιος Βασίλειος ο μέγας!!!

Ανώνυμος είπε...

« Αἰδώς Ἀργεῖε » , Ανώνυμε @ 10:48 μ.μ.

Η αναίτια και ανεπίκαιρη πολεμική ρητορική σου και μάλιστα ανυπόγραφα κατά ενός έγκριτου Συναδέλφου και ανιδιοτελώς αγωνιζομένου για τη διατήρηση του Μαθήματός μας , όπως ο '' Δάσκαλος '' κ. Ευ. Πονηρός , συνιστά αισχύνη και όνειδος για εσένα όπως και η κατόπιν αμετανόητη γραπτή στάση σου ( 6 Μαρτίου 2017 - 7:54 μ.μ. ) αποτελεί ένα Στίγμα για το Θεολογικό Κλάδο.


Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)