29/3/19

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, Περί τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος. 2α ἀπόκριση ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ.

Περί το Οκρανικο ζητήματος. 2α  πόκριση
ληθεύοντες ν γάπ.
     Πρόσφατα δημοσιεύθηκε (26.3.2019) είδηση ότι: «Στήν κατηγορία τν κειμένων Δογματικς καί Συμβολικς Θεολογίας ντάχθηκε ταλική μετάφραση το Πατριαρχικο Γράμματος τς 9.3.2019».

    Κατόπιν τούτου δημοσιοποιεται σχετική πάντηση τς ρθοδόξου Ατοκεφάλου κκλησίας τς λβανίας (21.3.2019).
    κτενής «διδαχή» τν πρώτων σελίδων το ς νω Πατριαρχικο Γράμματος δεν φοροσε στό λάχιστο στήν πορία πού διατυπώθηκε στό πρτο παντητικό Γράμμα τς ρθοδόξου Ατοκεφάλου κκλησίας τς λβανίας (14.1.2019). Γι’ ατό στην δεύτερη πάντηση  δέν πρξε καμιά ναφορά σέ ατήν. Τό συγκεκριμένο κείμενο δίνει τήν ντύπωση γκυκλίου πρός πολλαπλούς ποδέκτες˙ καί δη χει προκαλέσει νάλογες συζητήσεις.
Παναγιώτατε καί Θειότατε ρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οκουμενικέ Πατριάρχα, ν Χριστ τ Θε λίαν γαπητέ καί περιπόθητε δελφέ καί συλλειτουργέ τς μν Ταπεινότητος, Κύριε Βαρθολομαε, τήν μετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ν Κυρί κατασπαζόμενοι, περήδιστα προσαγορεύομεν.
Mετά πολλο νδιαφέροντος ναμείναντες τήν πάντησιν τς μετέρας Σεπτς Κορυφς, πρός πέρβασιν το προβληματισμο τς ρθοδόξου Ατοκεφάλου κκλησίας τς λβανίας, ς πρός τόν Προκαθήμενον τς νέας ρθοδόξου Ατοκεφάλου κκλησίας τς Οκρανίας, λάβομεν τό πό 20ης Φεβρουαρίου 2019 Γράμμα Ατς καί διεξοδικς μελετήσαμεν ν τ συνεδρί τς ερς μν Συνόδου (7 Μαρτίου . .) τά ν ατ διαλαμβανόμενα, πί τν ποίων λόγ τς κρισιμότητος το θέματος, φείλομεν νά δώσωμεν, μετ’ ελικρινος πάντοτε σεβασμο, ρισμένας ξηγήσεις καί διασαφήσεις.
1. Ες τό μέτερον Γράμμα τς 14ης ανουαρίου . . οδεμία πρξεν μφισβήτησις περί τς εθύνης καί το δικαιώματος το Οκουμενικο Πατριαρχείου νά πονέμ Ατοκεφαλίαν, σάκις α συνθκαι τό πιβάλλουν. Διερωτήθημεν κυρίως περί τς διαδικασίας καί διαιτέρως περί νός θεμελιώδους σημασίας διά τήν ρθόδοξον κκλησιολογίαν ζητήματος. Τά γραφόμενα ες τάς πρώτας σελίδας το μετέρου παντητικο Γράμματος προφανς δέν φορον ες τήν διατυπωθεσαν μετέραν πορίαν. Διά τοτο οδόλως θά ναφερθμεν δε ες ατά. Περιωρίσθημεν, πλς, νευ οουδήποτε πηρεασμο πό πιχειρηματολογίας λλων Ατοκεφάλων κκλησιν, νά πισημάνωμεν τρία μόνον θέματα μεσον σχέσιν χοντα πρός τήν γιοπνευματικήν παραδόσιν καί συνείδησιν τς ρθοδόξου κκλησίας: α) τήν Θείαν Εχαριστίαν, β) τήν ποστολικήν Διαδοχήν καί γ) τήν Συνοδικότητα.
νησυχία μν πεκεντρώθη λως διαιτέρως ες τό καίριον θέμα τς χειροτονίας τν πισκόπων, τς ποστολικς διαδοχς. Διό πεγραμμίσθη προπαντός δόλιος ρόλος το ατοκαλουμένου «πιτίμου Πατριάρχου Κιέβου καί πάσης Ρώς-Οκρανίας» κ. Φιλαρέτου καί διετυπώθησαν θεολογικαί πιφυλάξεις, ς πρός τήν γιοπνευματικήν γκυρότητα τν π’ ατο τελεσθεισν χειροτονιν, δοθέντος τι θεία Χάρις δέν πενεργε, ταν τελετουργός εναι καθρημένος, φωρισμένος καί ναθεματισμένος˙ καί τι κανονικς χειροτονν πίσκοπος δέν νεργε ξ δίας δυνάμεως, λλ’ ξ νόματος τς κκλησίας, μοναδικο φορέως τς χάριτος το Θεο. Διερωτώμεθα κατά πόσον παναφορά το κ. Φιλαρέτου ες τήν κανονικήν τάξιν καθιστ ατομάτως γκύρους τάς τελεσθείσας π’ ατο χειροτονίας.
          2. συσχέτισις καί ναλογία το Οκρανικο ζητήματος πρός τό Μελιτιανόν Σχίσμα το 4ου αἰῶνος, περί το ποίου γίνεται κτενής ναφορά ν τ μετέρ Γράμματι, δέν λυσεν τάς πορίας μν. ντιθέτως προσεκτική μελέτη ατο δηγε ες διαφορετικά συμπεράσματα: Συμφώνως πρός τήν Πραγματείαν το ειμνήστου Μητροπολίτου γχιάλου καί μετέπειτα Σμύρνης κυρο Βασιλείου, τήν ποσταλεσαν μν σωκλείστως, ες τό παράρτημα «Περί το Σχίσματος τν Μελιτιανν πλατύτερον» καταγράφονται τά ξς: « διόρθωσις γένετο διά παραδοχς το μέν Μελιτίου μόνον ν τ πισκοπικ τιμ νευ το λειτουργεν, τν δέ π’ ατο, καίπερ καθρημένου, χειροτονηθέντων πισκόπων τε καί πρεσβυτέρων καί διακόνων μετά τς ατς συνθήκης καί κατά τόν ατόν τρόπον, πως διά το γδόου κανόνος διετάξετο περί παραδοχς τν Καθαρν ετε Νοβατιανν, τοτέστιν δι’ πλς χειροθεσίας μετ’ εχς βεβαιωθέντων κάστων ν τος οκείοις ερατικος βαθμος». τελευταία πεξηγηματική φράσις παρελήφθη ες τό μέτερον Γράμμα. 
Πράγματι, σχετικς πρός τήν διαδικασίαν τς διορθώσεως το Σχίσματος Μ. θανάσιος διευκρίνίσεν: «δοξεν…τος δ π' ατο  κατασταθέντας μυστικωτέρ χειροτονί βεβαιωθέντας κοινωνηθναι π τούτοις, φ' τε χειν μν ατος τν τιμν κα λειτουργεν, δευτέρους δ εναι ξάπαντος πάντων τν ν κάστ παροικί»(1).  Μητροπολίτης Βασίλειος πέλεξεν τήν κδοχήν, πως προανεφέρθη, τι γιναν ποδεκτοί ες κοινωνίαν δι’ πλς χειροθεσίας μετ’ εχς. π’ ατο μβριθής στορικός οίδιμος ρχιεπίσκοπος θηνν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος συνοψίζει: « Σύνοδος πελήφθη καί το ζητήματος το Μελιτίου Λυκοπόλεως (Καν. 4). Ες τόν Μελίτιον πετράπη νά μένῃἐν Λυκοπόλει καί νά χ τήν τιμήν το πισκόπου, νευ το δικαιώματος το διοικεν τήν πισκοπήν Λυκοπόλεως καί το χειροτονεν. λεξανδρείας λέξανδρος πτησε παρ’ ατο (το Μελιτίου) βρεβίον (κατάλογον) τν π’ ατο χειροτονηθέντων πισκόπων νερχομένων ες 29. Τούτους δέ Σύνοδος φιλανθρωπευομένη νεγνώρισεν ν τ ξιώματι ατν διά νέας πιθέσεως τν χειρν, «μυστικωτέρ χειροτονί βεβαιωθέντας», πό τόν ρον πως διατελσι δεύτεροι μετά τούς κανονικούς πισκόπους, πόκεινται τ ρχιεπισκόπ λεξανδρείας, μή μετέχωσι δέ τς κλογς πισκόπων. δύναντο δέ οτοι νά κλέγωνται ες κενουμένας θέσεις πισκόπων. Μόνος Μελίτιος δέν δύνατο νά κλεγ»(2).
Συνεπς, διόρθωσις το Σχίσματος τν Μελιτιανν καί κατ’ οκονομίαν νταξις τν κύρως πό το Μελιτίου χειροτονηθέντων περιελάμβανεν τάς ξς φάσεις: α) μετάνοιαν, β) πίθεσιν χειρός πό κανονικο Έπισκόπου – το λαχίστου ναγκαίου διά τήν πισφράγισιν τς ποστολικς Διαδοχς, γ) εχήν καί δ) τελικς τήν ερήνευσιν. Πρόκειται περί ρχς σχυούσης δι’ πάσας τάς περιπτώσεις πανεντάξεως σχισματικν ες τήν ρθοδοξον κκλησίαν καί καθορίζουσαν νδιαφέρουσαν διέξοδον ες τό φιστάμενον πρόβλημα. 
Μολονότι περίπτωσις το κ. Φιλαρέτου μοιάζει κπληκτικς πρός τήν ντίστοιχον το Μελιτίου, πιστρέψαντοςμόνον «ν ψιλ πισκοπικ τιμ»(3),νευ οδεμις κκλησιαστικς ξουσίας αθεντίας», πιδεικνυομένη πρός ατόν νοχή παραμένει νεξήγητος.   κ. Φιλάρετος πανεντάχθη ν τ κανονικ κκλησί (γνωστον άν πέβαλε ατησιν μετανοίας) καί α προηγηθεσαι νυπόστατοι κκλησιαστικαί πράξεις ατο πεκυρώθησαν συλλήβδην διά συνοδικς μόνον πράξεως. Οτος  πανειλημμένως δημοσίως καυχται τι «το, εναι καί θά εναι Πατριάρχης Κιέβου καί πάσης Ρώς-Οκρανίας», ξακολουθε νά φέρ τό διάζον ρωσικόν πατριαρχικόν πανωκαλύμμαυχον συμπεριφερόμενος ς Πατριάρχης. Παρέμεινεν κύριος ρυθμιστής ες τήν κληθεσαν νωτικήν Σύνοδον, τήν κλέξασαν τόν π’ ατο κύρως «χειροτονηθέντα» κ. πιφάνιον, εναι σήμερον μόνιμον μέλος τς Συνόδου καί διακηρύσσει τι εναι Ποιμενάρχης λων τν νοριν το Κιέβου. Τά γεγονότα ατά προφανς δέν εναι γνωστα οτε νευ κκλησιαστικς σημασίας.
ν κατακλεδι, εναι ναμφισβήτητον τι τό Μελιτιανόν Σχίσμα δέν θεραπεύθη δι’ ποφάσεως το Πατριαρχείου λεξανδρείας, ες τήν δικαιοδοσίαν το ποίου νκεν Μελίτιος ς πίσκοπος Λυκοπόλεως Αγύπτου, λλά δι’ ποφάσεως τς Α΄ Οκουμενικς Συνόδου.
  3. περίπτωσις ξάλλου τo Οκρανικο ζητήματος οδεμίαν ναλογίαν χει πρός τήν ROCOR (Russian Orthodox Church Outside Russia). Ατη ναφέρεται ες ποκοπήν τν Ρώσων τς Διασπορς κ τς κκλησίας τς Ρωσίας, τελούσης πό Σοβιετικήν πιτήρησιν. Δέν πρξαν φορισμοί οτε ναθεματισμοί καί ποστολική διαδοχή δέν μφισβητήθη. τε κατέρρευσεν τό θεϊστικόν καθεστώς, πλθεν πανένωσις. Εναι δέ ξιοσημείωτον τι διόρθωσις τς διασπάσεως, συνετελέσθη δι’εδικς εροτελεστίας καί εχς πανεντάξεως ντός το ερο Ναο Σωτρος. 
σον διά τό Βουλγαρικόν Σχίσμα οδεμία σχέσις ναλογία φίσταται πρός τό Οκρανικόν ζήτημα. Τό τελευταον φορ ες σωτερικόν ργμα μις τοπικς κκλησίας, ν τό Βουλγαρικόν ες μίαν μακροχρόνιον ποχώρησιν λοκλήρου λαο πό τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον καί λόκληρον τήν ρθοδοξίαν. διόρθωσίς του ρχισεν κατά τήν Πανορθόδοξον πιτροπήν τήν συνελθοσαν διά τήν προετοιμασίαν τς Πανορθοδόξου Προσυνόδου ν τ Μον το Βατοπεδίου το γίου ρους (ούνιος 1930). Βασικός ρος, ποος τέθη καί τελικς τηρήθη, το ατησις συγγνώμης κ μέρους τς Βουλγαρικς κκλησίας. Τελικς δέ κατόπιν μακροχρονίων πολυπλόκων διαβουλεύσεων τό Σχίσμα λύθη τό 1945, μέ ποτέλεσμα τήν ερήνευσιν τς Πανορθοδόξου Οκουμένης.
4. νεπιφυλάκτως συμμεριζόμεθα τήν μέριμναν το Οκουμενικο Πατριαρχείου, προκειμένου νά παρασχεθ μία δυνατότης ες τούς ν Οκρανί πιστούς, θύματα σωτερικο μακροχρονίου διχασμο, νά πανέλθουν ες τούς κόλπους τς Μις γίας Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας. Εναι μως προφανές τι πιδιωχθεσα ερήνευσις δέν χει πιτευχθ, φ’ σον νενήντα ρχιερες καί νω τν δώδεκα χιλιάδων νοριν δέν ερίσκονται ν κοινωνί μετά το Οκουμενικο Πατριαρχείου. Συγχρόνως μάλιστα εναι ρατός κίνδυνος διασπάσεως τς νά τήν Οκουμένην ρθοδόξου κκλησίας. 
ς πρός τόν διότυπον πιτιμητικόν τόνον το συγκεκριμένου Γράμματος καί τούς παινιγμούς περί πιδράσεως μν ξ λλων κκλησιν, ποχρεούμεθα νά πενθυμίσωμεν τι τήν δελφικήν μν  φοσίωσιν χομεν μπράκτως ποδείξει πί δεκαετίας, λως δέ διαιτέρως κατά τάς Συνάξεις τν Προκαθημένων καί ες τήν ν Κρήτ γίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τν ρθοδόξων κκλησιν, συντονιζόμενοι πρός τάς κάστοτε πρωτοβουλίας τς μετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος. Κατά καιρούς δέ ρθρώσαμεν εθαρσς τάς πόψεις μν, στω καί συγκρουόμενοι μέ γαπητούς δελφούς λλων κκλησιν. Τοτο πάντοτε χάριν τς συνοχς καί τς προσηκούσης μαρτυρίας τς ρθοδοξίας. Πρόσφατον τεκμήριον νεπηρεάστου γνώμης καί νεξαρτήτου στάσεως α ποσταλεσαι πιστολαί πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλον (10 κτωβρίου καί 7 Νοεμβρίου 2018).  
Τόν βαθύτατον σεβασμόν καί τήν πηγαίαν εχαριστίαν πρός τόν Οκουμενικόν Θρόνον, διά τάς νεργείας πέρ τς ρθοδόξου Ατοκεφάλου κκλησίας τς λβανίας, κφράζομεν διαρκς μπράκτως πί τρες δεκαετίας. Πεποίθαμεν, μως, τι γνησία εγνωμοσύνη δέν συνεπάγεται κατάργησιν τς κριτικς θεολογικς σκέψεως καί τς κκλησιαστικς μπειρίας πεμπόλησιν τς λευθερίας τς συνειδήσεως. ντιθέτως σημαίνει ηξημένον χρέος νά διατυπώνωνται πάντοτε μετά σαφηνείας καί γαπώσης παρρησίας α κάστοτε κτιμήσεις. 
νταπόδοσις τς τιμς γένετο δι’ ργων. πεδέχθημεν μίαν νυπολογίστων δυσκολιν πρόσκλησιν ες λβανίαν, φέντες δύο διαιτέρως προσφιλες τομες διακονίας: τήν φρικήν καί  τήν θρησκειολογικήν ρευναν καί συγγραφήν.  ξόχως παιτητική καί βεβαία ποστολή, νατεθεσα ες μς πό τς Μητρός Μεγάλης το  Χριστο κκλησίας, πρός νασυγκρότησιν κ τν ρειπίων τς πλήρως διαλυθείσης Ατοκεφάλου κκλησίας τς λβανίας, συνετελέσθη χάριτι  Θεο ν θυσιαστικ φρονήματι, ν στερήσεσιν, ν σθενείαις, ν κονδύνοις καί διωγμος.
ς πρός το Ούκρανικόν ζήτημα, θά το σφαλεστέρα πιλογή ψευδος συνέσεως, στε νά ποφύγωμεν τά αχμηρά σχόλια, τάς βριστικάς προσωπικάς νυποστάτους κατηγορίας νευθύνων προσώπων. μως μες πιστεύομεν τι Πρτος τς ρθοδοξίας γαπ καί χει νάγκην τήν πλετον λήθειαν, δί ες περιπτώσεις κρισιμωτάτων Πανορθοδόξων προβλημάτων. Διά τοτο πανήλθομεν πισημαίνοντες τήν στορικήν κρίβειαν τν γεγονότων.
5. γωνία μν, Παναγιώτατε, παραμένει διαφύλαξις τς ρθοδόξου νότητoς, ποτελούσης ναντικατάστατον προϋπόθεσιν διά τήν νά τόν κόσμον ρθόδοξον μαρτυρίαν. Ο τριγμοί ες τάς πισκοπικάς Συνελεύσεις τς Διασπορς καί ες τούς διαχριστιανικούς πολυμερες καί διμερες διαλόγους εναι δη ασθητοί. 
Σταθερά πεποίθησις τς κατ’ λβανίαν κκλησίας, πως καί πολλν λλων, εναι τι κατά τήν παροσαν στορικήν στιγμήν, πρός θεραπείαν τν πωδύνων τραυμάτων καί δή το παπειλουμένου Σχίσματος, καθίσταται ναγκαία Πανορθόδοξός τις Διαβούλευσις, ποσκοποσα κατ’ ρχάς ες τήν πνευματικήν στήριξιν πάντων τν ν Οκρανί ρθοδόξων πιστν καί προπαντός ες τήν διασφάλισιν τς ρθοδόξου συνοχς. Καί προδήλως εμεθα τοιμοι νά συμβάλλωμεν κατά δημιουργικόν τρόπον ες τήν δυσχερεστάτην κρίσιμον ατήν προσπάθειαν.
Α φιστάμεναι διαφορετικαί ντιλήψεις δέν ντιμετωπίζονται διά τς παρατάσεως μονολόγων, δηλώσεων, λληλογραφίας, διά τς ναμείξεως νευθύνων προσώπων, παραπλανητικν σχολιασμν, συναρτήτων δημοσιευμάτων ες τά Μέσα Κοινωνικς Δικτυώσεως. Α κρίσεις περβαίνονται, συμφώνως πρός τήν ρθόδοξον Παράδοσιν, διά τς Συνοδικότητος, τις σημαίνει συνέλευσιν πί τ ατ καί ν προσευχ διάσκεψιν τν πευθύνων κπροσώπων τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν. Τότε, πενεργούσης τς Χάριτος το Παναγίου Πνεύματος, Σύνοδος ατη δύναται φιλανθρωπευομένη νά ναζητήσ πρωτοτύπους λύσεις πιεικείας, συγγνώμης καί καταλλαγς καί νά λάβ τολμηράς ποφάσεις κοινς ποδεκτάς, ποσκοπούσας ες τήν ερήνευσιν, τήν νότητα καί τήν πνευματικήν οκοδομήν τν νά τήν Οικουμένην ρθοδόξων πιστν. Καί τό προνόμιον τς συγκλήσεως Πανορθοδόξου Διαβουλεύσεως νήκει διαμφισβητήτως ες τόν Οκουμενικόν Πατριάρχην. Διά τς παρακλήσεως ατς περατοται ναφορά μν πί τς διαδικασίας το Οκρανικο ζητήματος. 
Πρός ποτροπήν πάντως οασδήποτε παρανοήσεως, διευκρινίζομεν τι, ες περίπτωσιν τραγικς καταλήξεως ες Σχίσμα ( Θεός νά μή τό πιτρέψ!), κατ’ λβανίαν ρθόδοξος Ατοκέφαλος κκλησία θά παραμέν σταθερς ν ληθευούσ γάπ μετά το Οκουμενικο Πατριαρχείου.
Διάγοντες τήν κατανυκτικήν περίοδον τς γίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστς, λοψύχως δεόμεθα, πως ν Τριάδι Θεός χαρίζηται κλόνητον γείαν καί γιοπνευματικήν δύναμιν ες τήν μετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, παναλαμβάνοντες τήν προσφιλ ες Ατήν, καί ες μς, ποστολικήν δοξαστικήν βεβαιότητα: «Τ δ δυναμέν πρ πάντα ποισαι περεκπερισσο ν ατούμεθα νοομεν, κατ τν δύναμιν τν νεργουμένην ν μν, ατ δόξα ν τ κκλησί ν Χριστ ησο ες πάσας τς γενες το αἰῶνος τν αώνων· μήν.» (φ. 3:20-21). 
πί δέ τούτοις, σπαζόμενοι μς φιλήματι γί, διατελομεν μετά πάσης τιμς καί δελφικς γάπης ν Χριστ, «δι’ ν τά πάντα καί δι’ ο τά πάντα» (βρ.  2:10).
ν Τιράνοις, 21 Μαρτίου 2019
Τς μετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος,
(πογραφή)
+ ναστάσιος
ρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης λβανίας

 ________________________________
(1) Athanasius Theol., De decretis Nicaenae synodi Chapter 36, section 7, line 2 TLG   
2) Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ρχιεπισκόπου θηνν καί πάσης λλάδος,στορίατςκκλησίαςτςλεξανδρείας (62-1934), κδ. Πουρναρ, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 179-180.

(3)«Μένειν ν τ αυτο πόλει κα μηδεμίαν ξουσίαν χειν μήτε προχειρίζεσθαι μήτε χειροθετεν μήτε ν χώρ μήτε ν πόλει  … π δ το Μελιτίου προσώπου οκέτι τ ατ δοξε δι τν νέκαθεν ατο ταξίαν κα δι τ πρόχειρον κα προπετς τς γνώμης, να μηδεμία ξουσία αθεντία ατ δοθ νθρώπ δυναμέν πάλιν τς ατς ταξίας ποισαι. Athanasius Theol., De decretis Nicaenae synodi Chapter 36, section 7, line 2 TLG
Δείτε σχετικά: 

Προβληματισμός τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας γιά τό Οὐκρανικό Ἐκκλησιαστικό ζήτημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)