20/11/19

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ προς τη ΔΙΣ για το μάθημα των Θρησκευτικών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ν Πειραιε τ 20  Νοεμβρίου 2019
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις πέστειλε πρός τήν ΔΙΣ τς κκλησίας τς λλάδος τήν κάτωθι πιστολήν περί το μαθήματος τν Θρησκευτικν.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

κτ Θεμιστοκλέους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Email: impireos@hotmail.com

Τηλ. Κέντρο 210 4514833

Fax 210 4518476

Ἀριθμ. Πρωτ. 837 
Εν Πειραιεῖ τῇ 15 Νοεμβρίου 2019

Πρός Τήν

εράν Σύνοδον

τς κκλησίας τς λλάδος

ΑΘΗΝΑΙ

Μακαριώτατε,

                           Σεβασμιώτατοι,
Εδρομον τό στάδιον τς γίας Τεσσαρακοστς τν Χριστουγέννων!
ς διάδικος στήν μακροχρόνια δικαστική διαμάχη μέ τό πουργεο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί μέ τήν δικαίωση τεσσάρων ποφάσεων τς λομελείας το ΣτΕ  660/2018, 926/2018, 1749/2019 καί 1750/2019 χρεωστ νά διευκρινίσω τήν νομική πραγματικότητα. Στήν φημερίδα τς Κυβερνήσεως, Νόμος 4386/2016 νομοθετήθηκε «Ρυθμίσεις γιά τήν ρευνα καί λλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), που στό ρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων τς Γενικς Γραμματείας Θρησκευμάτων το πουργείου Παιδείας ρευνας καί Θρησκευμάτων» καί στήν παρ. 5  πικαιροποιήθηκαν τά κόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα». Τά νωτέρω μοειδς σχύουν καί γιά τήν Μουσουλμανική μειονότητα μέ τούς Ν. 3379/1955, Ν. 1566/1985, Ν. 4186/2013, Ν. 4264/2014, Ν. 4351/2015».
Κατόπιν τν νωτέρω τό ΣτΕ σέ τέσσερις ποφάσεις του επε τό ατονόητο, πικαλούμενο καί τίς διατάξεις το ρθρου 4,1 το Συντάγματος γιά τήν σότητα τν λλήνων, τι φ’ σον σχύει ατό τό νομοθετικό πλαίσιο το καθορισμο πό τίς θρησκευτικές τους γεσίες τς λης καί τν διδασκόντων γιά τό μάθημα τν Θρησκευτικν γιά Ρωμαιοκαθολικούς, Μουσουλμάνους καί βραίους μαθητές, κατ’ ναλογίαν πρέπει νά σχύει καί γιά τούς ρθοδόξους, πού ντιμετωπίζονται ς θρησκοι ν εναι ρθόδοξοι πρίν μπον στήν μαθησιακή διαδικασία, γεγονός πού παρασιωπται τεχνηέντως πό τούς πικριτές τν ποφάσεων καί πομένως ποδεικνύεται τι λοι ατοί ο πικριτές δέν χουν ντιθρησκευτικό μένος γενικς, λλά μόνο ντορθόδοξο μένος. Συνεπς ατό εναι τό πιδιωκόμενο, τ γκρέμισμα τς λληνορθοδόξου διοπροσωπίας τν ρθοδόξων λλήνων καί τή μετατροπή τους σέ θρησκη, νευρη, βουλη, πλαδαρή, συγκεχυμένη καί μογενοποιημένη μάζα, εχρηστη γιά κάθε εδους καταδολίευση τς λευθερίας της. Μικροί ρθόδοξοι μαθητές χωρίς κριτική σκέψη καί κανότητα καλονται νά «κατηχηθον» στά προτάγματα τς διαθρησκειακς βουδιστικς ργάνωσης ΑΡΙΓΚΑΤΟΥ πού ταυτίζονται πλήρως μέ τά καταργηθέντα προγράμματα τν κ. Φίλη καί Γαβρόγλου, στε προσωπικός Τρισυπόστατος Θεός τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας, αμοσταγής Θεός το σλάμ λλάχ, καί Θεός το συγχρόνου ουδαϊσμο το Ταλμούδ καί τς Καμπαλά νά εναι διος καί πομένως τό γκρέμισμα τς ρθοδόξου διοπροσωπίας καί το ρθοδόξου πολιτισμο νά εναι πόλυτα πιτυχημένο.
νωτέρω νομική κρίσις πού συνάδει πολύτως μέ τήν συνταγματική τάξη εναι παγία νομολογία πλέον πό τς π’ ριθμ. 115/2012 ποφάσεως το Διοικητικο φετείου Χανίων καί πομένως ήθης κινδυνολογία τι δθεν δι’ ατν τν ποφάσεων τό μάθημα μετατρέπεται σέ προαιρετικό στερεται οασδήτινος νομικς καί πραγματικς βάσεως, διότι στό σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο διά τούς θέους, λλοθρήσκους καί τεροδόξους μαθητάς ς κ τν νωτέρω προκύπτει, φίσταται ννομος δυνατότης χι μόνο παλλαγς κ το συγκεκριμένου μαθήματος, λλά διά τούς λλοθρήσκους καί τεροδόξους μολογιακο πρός τήν θρησκευτική τους παραδοχή μαθήματος, μέ πιλεγομένους πό τίς θρησκευτικές τους γεσίες καθηγητάς.
Τά καταργηθέντα προγράμματα σπουδν Φίλη-Γαβρόγλου πό τάς ποφάσεις το ΣτΕ πέραν τν νωτέρω προσαπτομένων καταστρατηγοσαν τήν ρχή τς φηγήσεως πού δηγε ες τήν σχέσιν το μαθητο μέ τό διδασκόμενο γνωστικό ντικείμενο καί κατά τατα δέν φίστατο δυνατότης το ρθοδόξου μαθητο κατανοήσεως τν προτυπώσεων τς Παλαις Διαθήκης καί τς συνδέσεως μέ τήν Καινή Διαθήκη καί τήν στορική θεολογική καί ντολογική σημασία το σχεδίου τς Θείας Οκονομίας καί ν τατ ραιοποιοσαν καί πέκρυπταν τήν πραγματικότητα τν ψευδοθρησκειν καί τν αρέσεων, στε λληνας ρθόδοξος μαθητής νά μή χει, μόνος ατός, τά σχετικά πνευματικά ντισώματα στε νά ντικρούη συνειδησιακς τίς ψευδες καί κίβδηλες θεωρήσεις τν διδασκομένων θρησκειν καί νά δηγται ες μίαν μογενοποιημένην θρησκευτικήν σύγχυσι τι λες ο θρησκεες ποτελον δρόμους πρός τό Θεο καί ερό καί πομένως νά λοποιται τό πρόταγμα τς πανθρησκείας, τό ποο δικαιολογον ς δθεν ναγκαία συνθήκη συμβιώσεως ες τίς πολυπολιτισμικές κοινωνίες.
Εδικώτερα ν ναφέρονται διά τό σλάμ τά 93 νόματα το δθεν γαθο Θεο το σλάμ δέν ξηγεται τι τό σλάμ εναι πιβίωσι το γνωστικισμο καί τι ποτελε κακέκτυπη παραφθορά καί ντιγραφή τς Παλαις καί τς Καινς Διαθήκης, οτε ναφέρονται κ το Κορανίου ο Σορες, πού προβλέπουν τήν πολυγαμία (Ο γυνακες στ. 3), τήν ρπαγή μέ τή βία γυναικν (στ. 24), τήν νωτερότητα τν νδρν (στ. 34), τήν ρνησι τς σταυρώσεως το Χριστο (στ. 157), τήν ρνησι τς γίας Τριάδος (στ. 171), τήν ρνησι τς θεότητος το Χριστο (Τό στρωμένο τραπέζι στ. 17, 72, 73, 75), τήν προτροπή γιά σταύρωσι, ποκοπή χειρν καί ποδν καί ξορία τν πίστων (στ. 33, Λάφυρα στ. 12, 17), τό μσος κατά Χριστιανν καί βραίων (στ. 51, Μετάνοια, στ. 29), τήν πολυγαμία του δθεν Προφήτη (Ο συνασπισμένες φυλές, στ, 37, 50, 51). Τό διο συμβαίνει καί μέ τόν σύγχρονο ουδαϊσμό, πού μετηλλάγη μέ τό Ταλμούδ καί τήν Καμπαλ ρνούμενος τήν Πεντάτευχον καί τόν Προφητισμόν καί μέ τόν νδουϊσμό πού ποκρύπτεται τι χει στό εδωλολατρικό του πάνθεον 350.000.000 θεότητες, κ τν ποίων προσωποποιονται ς ζωόμορφες θεότητες, Θεός λέφαντας Γκανόσα, Θεός πίθηκος Χανουμάν, Θεός ποντικός, Θεά Κάλι μέ τίς νθρωποθυσίες, Θεός Σίβα μέ τίς 300.000 γυνακες καί λλα τερατώδη μυθεύματα καί μπνεύσεις δαιμονίων. Προβάλλεται ατοθέωσις το διαλογισμο καί ξισοται Χριστιανισμός μέ τό πανθεϊστικόν δεολόγημα Κομφουκιανισμο καί Βουδισμο, πού ρνονται τήν παρξι προσωπικο Θεο καί δέχονται τόν πανθεϊσμόν καί ποτελον θρησκευτικοφιλοσοφικά συστήματα. Τό μέγιστο γκλημα τν καταργηθέντων προγραμμάτων εναι ραιοποίησις τν ψευδν θρησκειν καί πόκρυψις τν πραγματικν τους δογμάτων, στε ρθόδοξος λληνας μαθητής νά μήν γνωρίζη τήν λήθεια τν πραγμάτων καί νά δηγται ες συγκρητιστικήν σύγχυσι καί μογενοποίησι τν θρησκευτικν ννοιν.
Ατό πισημείωσαν πληρέστατα ο συγκεκριμένες ποφάσεις το ΣτΕ πικαλούμενες καί τίς διατάξεις τν ρθρων 13,1 καί 16,2 το Συντάγματος καί πομένως μόνη νόμιμος νέργεια βάσει το ρθρου 95 το Συντάγματος εναι μεσος πόσυρσις τν καταργηθέντων προγραμμάτων Φίλη-Γαβρόγλου καί παναφορά τν σχολικν βιβλίων πού σχυαν μέχρι τό 2016 ως τς συγγραφς νέων πονημάτων πληρούντων τίς προβλέψεις το Συντάγματος.
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,
«Στν πόφαση Παπαγεωργίου κα λλων κατ λλάδος, ποία δημοσιεύθηκε στ Στρασβοργο στς 31.10.2019, τ πρτο τμμα το Δικαστηρίου νθρωπίνων Δικαιωμάτων κρινε ντίθετη μ τν Ερωπαϊκ Σύμβαση τν Δικαιωμάτων το νθρώπου τν ποχρεωτικ συνδιδασκαλία νθέων κα θέων. πιβεβαιώθηκε τσι λογικ τν ποφάσεων 1749-1750 το ΣτΕ γι ποκλειστικ ρθόδοξο χαρακτήρα το μαθήματος.
Τ Ερωπαϊκ Δικαστήριο νθρωπίνων Δικαιωμάτων διευκρίνησε τ κόλουθα:
Δυνάμει το ρθρου 2 το πρώτου πρωτοκόλλου τς Ερωπαϊκς Συμβάσεως τν Δικαιωμάτων το νθρώπου, ο γονες πρωτίστως εναι ρμόδιοι γι τν κπαίδευση κα διδασκαλία τν παιδιν τους. Ο γονες μπορον ν παιτήσουν τ κράτος ν σέβεται τς θρησκευτικς κα πολιτικές τους πεποιθήσεις.
διατήρηση μις δημοκρατικς κοινωνίας πιβάλλει τν σεβασμ το πλουραλισμο στν κπαίδευση. Ατ σημαίνει πρακτικ τι ποιαδήποτε προσπάθεια συστέγασης τεροτήτων, πως εναι διαβόητη φρασεολογία τν κυρωθέντων π τ ΣτΕ προγραμμάτων σπουδν, εναι παράνομη. Τ Κράτος, συνεχίζει τ Ερωπαϊκ Δικαστήριο, παγορεύεται ν διεξάγει προπαγάνδα προσηλυτισμό, διαφορώντας γι τς πεποιθήσεις τν θρησκευτικν κα πολιτικν πεποιθήσεων τν γονέων. ταν τ Δικαστήριο λέει μιλμε γι σεβασμό, δηλ. «respect», ννοομε κάτι περισσότερο π τ ναγνωρίζω λαμβάνω π’ ψιν. Ατς σεβασμς σ ατς τς πεποιθήσεις συνεπάγεται κα θετικς ποχρεώσεις, διατηρώντας στόσο ερεα διακριτικ εχέρεια συμμόρφωσης μ τν Ερωπαϊκ Σύμβαση τν Δικαιωμάτων το νθρώπου.
Τ Δικαστήριο τονίζει τι σύμβαση τν Δικαιωμάτων το νθρώπου χει πικουρικ χαρακτήρα κα τ συμβαλλόμενα Κράτη εναι πρωτογενς ρμόδια, γι ν ξασφαλίσουν τ δικαιώματα κα τς λευθερίες πο ξασφαλίζονται στν Σύμβαση. ρα λη παραφιλολογία περ ποχρεωτικς πιβολς ξ Ερώπης νς οδετερόθρησκου μαθήματος, εναι ψευδής, γιατί, πως τ διο τ δικαστήριο διαβεβαιώνει ατό, δν νήκει στν ρμοδιότητά του, λλ στ Κράτη. Τ Δικαστήριο προσθέτει τι τ Κράτη δι τς δημοκρατικς νομιμοποιήσεώς τους εναι καλύτερα καταρτισμένα π να Διεθνς Δικαστήριο ν κρίνουν τς τοπικς νάγκες κα συνθκες. Πρακτικά, κενο πο τονίζει τ Δικαστήριο, εναι τι δν μπορον ν ποχρεωθον οτε ο ρθόδοξοι ν ποστον προπαγάνδα θεϊστικ, οτε προπαγάνδα οδετεροθρησκείας, οτε προπαγάνδα θρησκειολογισμο, λλ οτε κα ο θεοι ν κπαιδευθον στανικς στν ρθοδοξία.
ς πρς τ θέμα τν παλλαγν κενο πο χει σημασία εναι ν μ ξαναγκάζονται ο μαθητς ν βρεθον σ κατάσταση σύγκρουσης μεταξ τς θρησκευτικς κπαίδευσης πο δίδεται π τ Σχολεο κα τν θρησκευτικν κα πολιτικν πεποιθήσεων τν γονέων τους, διότι ατς ο πεποιθήσεις εναι θέματα τς προσωπικς συνειδήσεως το κάθε νός.
λευθερία πο κατοχυρώνεται μ τν ερωπαϊκ σύμβαση συμπεριλαμβάνει κα τ ρνητικ μέρος τς δυνατότητας κάθε τόμου ν μ κδηλώνει τν θρησκευτικ πίστη του τν πουσία ποιασδήποτε θρησκευτικς πίστης.
Καταδικάζοντας τν λλάδα, τ Δικαστήριο κατεδίκασε τν μμεση προσπάθεια τς προηγούμενης κυβερνήσεως κα τν θεολόγων συνοδοιπόρων της, ν γκλωβίσουν τος πάντες σ να νιαο πρόγραμμα σπουδν διαφορώντας γι τν τερότητα το ρθοδόξου μαθητο ναντι το τεροδόξου κα θέου γνωστικιστο, γι ν μ γίνονται δθεν διακρίσεις μαθητν. Ατό ταν τό κίβδηλο πιχείρημα. καθιέρωσι πομένως π τ Ερωπαϊκ Δικαστήριο το δικαιώματος στν παλλαγ χι μόνον δν προσβάλλει τ μάθημα τν θρησκευτικν, πως διαδίδεται, λλ προστατεύει τν σοβαρότητα το μαθήματος κα το ρθοδόξου Θεολόγου π κπτώσεις δθεν γι λόγους δημοκρατίας. Τ Ερωπαϊκ Δικαστήριο δωσε να μάθημα τι δημοκρατία κα νθρώπινα δικαιώματα σημαίνουν διάκριση τν τεροτήτων κα χι ψυχολόγητη κα ντιπαιδαγωγικ μογενοποίησή τους».
ν κατακλείδι, θεωρ τι διά τήν ερημένην συγγραφήν νέων πονημάτων, θά πρέπει νά ποκλεισθον ο ατουργοί τς συνταγματικς κτροπς, τά το Θεολογικο Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ μέλη, τν ποίων ο παρεμβάσεις πέρ τν καταργηθέντων προγραμμάτων περρίφθησαν, διότι λλως θά φαλκιδευθ πιτυχία το γχειρήματος. 
+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αρθρο με πολλή ουσία.

Ανώνυμος είπε...

Οι επικριτές των αποφάσεων του ΣτΕ και επιχαίροντες για τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ,όντως δεν έχουν αντιθρησκευτικό μένος γενικώς, αλλά μόνο αντορθόδοξο.Γι αυτό και πολλοί "ορθόδοξοι" γονείς,δε θα διστάσουν να ζητήσουν απαλλαγή για τα παιδιά τους -έτσι για πλάκα-,αν το Υπουργείο Παιδείας δεν αναχαιτίσει αυτή τους την κίνηση,θεσπίζοντας συγκεκριμένους όρους και κριτήρια.
Η Εκκλησία της Ελλάδας με τη νομική της υπηρεσία, αλλά και η ΠΕΘ και ο ΚΑΙΡΟΣ,τώρα πρέπει να συνεργαστούν με την κυρία Κεραμέως για τη συνέχιση του μαθήματος ως υποχρεωτικού και την προστασία του από διαρροές μαθητών, λόγω αδικαιολόγητων απαλλαγών.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός ο 8:54 μ.μ.!!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)