15/12/19

Ευάγγελος Πονηρός, Ερντογάν ο μικροπρεπής

ΕΡΝΤΟΓΑΝ Ο ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΗΣ
Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Ἀληθῶς ἔχει εἰπωθεῖ, ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἔχει ἱστορία, ἀλλά ποινικό μητρῶο.
Καί δέν πράττει τό παραμικρό γιά νά διαψεύσει τή μομφή αὐτή, ἀλλά, ὅλως ἀντιθέτως ἡδονίζεται νά τήν ἐπιβεβαιώνει. Ἕνα κράτος τό ὁποῖο ἔχει ὡς κανόνα του τήν ὠμή βία: ὅταν εἶναι σέ θέση νά τήν ἀσκήσει καί νά ἀδικήσει πρός πάσα κατεύθυνση, τήν ἀσκεῖ. Ὅταν ὅμως ὑφίσταται ἰσχυρότερη βία ἤ ἔστω ἰσχυρότερη ἀπειλή, τότε ὑποχωρεῖ περιμένοντας καί ὑπολογίζοντας πότε θά εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή ὥστε νά βρεῖ τόν ἀντίπαλο, ὅποιον ἔχει στοχοποιήσει γιά νά ἀδικήσει, ἀπροετοίμαστο γιά νά κτυπήσει. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐθνική παράδοση ὁδήγησε τόν μεγάλο Ἕλληνα φιλόσοφο Ἀδαμάντιο Κοραῆ νά ἀποφανθεῖ: "ἄς συνεθισθεῖ ὡς λέξις συνώνυμος τῆς ἀδικίας ἡ Τουρκισία, τοῦ ἀδικῶ τό Τουρκίζω καί τοῦ Ἀδίκου καί δεσποτικήν ψυχήν ἔχοντος πολίτου ὁ Τοῦρκος".
   Ἡ ὑπερβολική βία χάρισε στόν ἡγέτη τους Σουλεϊμάν (1494-1566) τόν χαρακτηρισμό ... τοῦ "Μεγαλοπρεποῦς"! Αὐτή ἦταν ἡ "μεγαλοπρέπειά" του, ἡ βία τήν ὁποία μόνο τά τείχη καί οἱ ὑπερασπιστές τῆς Βιέννης στάθηκαν ἰκανοί νά ἀποκρούσουν.
    Καί σήμερα; Σήμερα ἡ παρακαταθήκη ἑπτακοσίων χρόνων συνεχίζεται. Ὁ διάδοχος τοῦ Σουλεϊμάν κος Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ γιά ἄλλη μιά φορά νά ἀδικήσει, διότι αὐτή τήν παιδεία ἔχει λάβει ἀπό τούς προγόνους του καί θεωρεῖ πώς ἐάν δέν ἐπιχειρήσει νά ἀδικήσει δέν θά λέγεται σωστός Τοῦρκος. Καί πῶς τό ἐπιχειρεῖ; Ζητώντας νομιμοποίηση ἀπό τή Λιβύη, τή διχασμένη Λιβύη καί μάλιστα ἀπό τό λιγότερο νόμιμο τμῆμα της, τό ὁποῖο ζητεῖ ἀπεγνωσμένα διεθνή ἀναγνώριση. Ὁ μέν ζητεῖ ὑποστήριξη, ὥστε νά καταπατήσει τά ἐθνικά δίκαια καί τήν ἐθνική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος, ὁ δέ ζητεῖ ὑποστήριξη ὥστε νά ἀναγνωρισθεῖ κυβέρνηση τῆς πατρῖδος του!
     Μοναδικό φαινόμενο στήν παγκόσμιο ἱστορία! Ἡ Τουρκία, ἡ πατρίδα τῆς βίας καί τῆς ἀδικίας ζητεῖ τή βοήθεια τοῦ πλέον ἀδύναμου τμήματος τῆς Λιβύης, ὥστε νά ἀδικήσει τή Ἑλλάδα. Μᾶλλον δέν γνωρίζει  τόσο καλά τήν ἐθνική του παράδοση ὁ κος Ἐρντογάν. Ἡ Τουρκία ποτέ δέν χρειάσθηκε ἀναγνώριση ἀπό τόν ὁποιονδήποτε, καί μάλιστα ἀπό ἕναν ἀδύναμο, προκειμένου νά ἀδικήσει. Ἀνέκαθεν ἀδικοῦσε, ἐφ΄ ὅσον εἶχε τή δυνατότητα, δίχως κανένα ἀπολύτως πρόσχημα! Καί αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐνέργεια καθιστᾶ τόν κο Ἐρντογάν μικροπρεπῆ. Κι ἔτσι πρέπει νά μείνει στήν ἱστορία: "Ἐρντογάν ὁ Μικροπρεπῆς".
   Τολμῆστε λοιπόν κύριε Μικροπρεπῆ, τολμῆστε νά ἀδικήσετε τήν Ἑλλάδα χωρίς ἀπολύτως κανένα πρόσχημα. Τολμῆστε καί θά λάβετε ἀπάντηση σάν αὐτήν τήν ὁποίαν ἔλαβαν ὅλοι οἱ βάρβαροι πού τόλμησαν νά πατήσουν τό βέβηλο πόδι τους στά ἱερά της χώματα. Ἀπάντηση ἡ ὁποία θά σᾶς ἀναδείξει ὄχι ἁπλῶς μικροπρεπῆ, ἀλλά χαμερπῆ. Ἀπάντηση πού θά σᾶς κόψει τό ἀναίσχυντο θράσος καί τήν ὄρεξη νά ἀδικεῖτε, τήν ὄρεξη νά διαπράττετε ... "τουρκισίες".

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα μπορούσε κανείς διαβάζοντας το άρθρο αυτό και να ενισχύσει την άποψη του συγγραφέως για
τον κυβερνήτη της γείτονος να προσθέσει πως όχι μόνο αυτός αλλά και όλοι αυτοί που τον περι-
βάλλουν σε θέσεις ισχύος διακατέχονται από έναν ηγεμονισμό που ανέκαθεν η ιστορία της χώρας
τους έχει δείξει,η εδραίωση του οποίου επιδιώκεται με τόσο προκλητικό τρόπο για τον οποίο ό-
λα τα πολιτισμένα κράτη έχουν εκφράσει αποτροπιασμό αλλά και εκδηλώσει πρόθεση να τον εμποδί-
σουν σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο.Με το σκεπτικό αυτό ας βροντοφωνάξουμε και όλοι οι υπόλοιποι
πατριώτες μαζί με το συγγραφέα:"για κόπιασε,αν σου βαστάει,και θα δείς τι θα πάθεις!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)