24/1/20

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 24.1.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἐπίσκοποι ὡς “Μανδύαι” τῆς κάθε ἀνόμου ἐξουσίας καὶ Προκαθήμενοι ὡς ΑΒΟΥΛΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ “ΠΙΟΝΙΑ” ΚΑΙ ΟΧΙ “ΠΑΙΚΤΑΙ”. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Εὐτυχῶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν εἶναι Ὀφφικιάλιος τοῦ Φαναρίου. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
➢ Σεβ. Μπάτσκας: Δὲν εἶναι «Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας» ὁ Κωνσταντινουπόλεως.
➢ Ἐδραπέτευσεν ἡ σοβαρότης; (Ἀπάντησις εἰς τὸν Πατριάρχην π. Βαρθολομαῖον). Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Ἐκδότου.
➢ Οἱ διεθνεῖς σιωνιστικοὶ νόμοι διέβρωσαν καὶ τὰς Ὀρθοδόξους χώρας. Τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Βλασίου.
➢ Ὁ Κύριος, οἱ «κύριοι» καὶ ἡ Κυριοφόρος παιδεία. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικὸς Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ).
➢ Εἰς μνήμην τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
➢ «Ἡ θεία Χάρις ἐπιφοιτᾶ εἰς τοὺς κεκαθαρμένους». Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός.
➢ Τρεῖς Δεσπόται εἰς τὰ Χανιά! Γράφει ὁ κ. Τζανάκης Γεώργιος, Ἀκρωτήρι Χανίων.
➢ Ὁ κ. Ἀλ. Μασσαβέτας νὰ ἀνακαλέση
➢ Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποδέχεται τὸν ἐθνοπροδότην Πάπαν
➢ Ἡ Ἐκκλησία δὲν συνηγορεῖ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ δικαιώματος ζωῆς ἑνὸς ἐμβρύου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
➢ Ἀντίρρησις δευτέρα εἰς τὸν Ἀρχιμ. Ἀντώνιον Φραγκάκην περὶ κληρονομικῆς ἁγιότητος καὶ πνευματικοῦ γονιδιώματος. Τοῦ Μοναχοῦ Παϊσίου Καρεώτου.
➢ Σεβασμιώτατε Ἄρτης, εἶσθε «ἀκοινώνητος»;
➢ Τὸ Φανάρι ἐδέχθη τὸ «ἔκκλητον» τῶν «Μακεδόνων»!!!
➢ Ὁ φωτισμὸς τῶν πνευματικῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος». Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχάν, Χερσῶνος καὶ Σταυρουπόλεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)