18/3/20

Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης: «Όταν εξ αμαρτιών μας έρθει παιδαγωγική οργή Θεού (επιδημία αρρώστιας και θανατικό στους ανθρώπους ή στα ζώα)»

Ο άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης είχε ορίσει για καθέναν από τους Ψαλμούς του Δαβίδ την περίσταση για την οποία ήταν κατάλληλος ως προσευχητικό ανάγνωσμα. Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης διέσωσε αυτές τις περιπτώσεις που είχε ορίσει ο άγιος Αρσένιος. Όταν ο Όσιος Παΐσιος ρωτήθηκε σχετικά απάντησε: "Ο άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο Ευχολόγιο την ανάλογη ευχή σε κάθε περίπτωση που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και Ψαλμούς.
Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποιούσε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το Ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση του κάθε Ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το Ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος".

Σε αυτό τον κατάλογο των Ψαλμών διαβάζουμε ότι «Όταν εξ αμαρτιών μας έρθει παιδαγωγική οργή Θεού (επιδημία αρρώστιας και θανατικό στους ανθρώπους ή στα ζώα)» ο κατάλληλος Ψαλμός είναι ο Ν΄(50). Ο Ψαλμός αυτός αναγινώσκεται πολλές φορές και στις ιερές Ακολουθίες, πολλοί δε Χριστιανοί τον γνωρίζουν από στήθους, οπότε μπορούμε να τον επαναλαμβάνουμε διαρκώς ή εναλλάξ με άλλες προσευχές και την ευχή του Ιησού. Παραθέτουμε και εδώ το κείμενο του Ν΄ Ψαλμού:

ΨΑΛΜΟΣ Ν΄ (50)
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.
Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα.
Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.
Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.
Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλό!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε πολύ!!!

Ανώνυμος είπε...

Η επιδημία του κορονοιού, δεν ενέσκυψε ως οργή Θεού. Οι αμαρίες μας, είναι αποτέλεσμα των κακών επιλογών μας (κακής χρήσης του νοερού και του αυτεξούσιου) και του λανθασμένου τρόπου ζωής μας.
Ο Θεός μακροθυμεί για τις αμαρτίες μας και δεν οργίζεται με μας, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι η οργή έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ευτυχώς για μας, ο Θεός δεν κρίνει με τα ανθρώπινα μέτρα.

Ανώνυμος είπε...

Την έκφραση "παιδαγωγική οργή Θεού" χρησιμοποιεί εδώ ο άγιος Αρσένιος. Η ίδια υπάρχει και σε Ψαλμούς "μη οργισθής ημίν σφόδρα" κ.α. Η οργή του Θεού δεν είναι οργή ανθρώπινη, πάθος, εμπαθής κατάσταση αλλά μέθοδος παιδαγωγίας του πιστού είτε προς διόρθωση είτε προς δοκιμασία της πίστεως του.

Ανώνυμος είπε...

Τα έχεις μπλέξει ανώνυμε 9:19 πμ με τις νεωτερίστικές θολολογίες που μάλλον θα διαβάζεις και θα επηρεάζεσαι.

Ανώνυμος είπε...

Αυτα λετε στους μαθητες σας;Για οργη του Θεου και τιμωριες ανωθεν;

Ανώνυμος είπε...

Τί ήθελες να λένε 7:59 μμ;
Τις ψευτο-αγαπολογίες των οικουμενιστών;

Οι άγιοι της Εκκλησίας μιλάνε και για οργή του Θεού και για άνωθεν τιμωρίες!
Περαστικά σου!

Φιλαλήθης

Ανώνυμος είπε...

θα αρκούσε ο Μ. Βασίλειος με την αποκαλυπτική πραγματεία του "Ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός". Αλλά και το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Όταν ο Κύριος αλλάξει το χωρίο (Μτ.5,18)"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν", τότε μπορούμε να παραβλέψουμε και τους λόγους Του και να διδάξουμε αλλότρια πράγματα κατά το κοινωνικώς ή συγκυριακώς ή και προσωπικώς δοκούν του καθενός. Υπερβάλει ο Απ. Παύλος όταν μιλάει ξεκάθαρα για ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ στην προς Εφεσ. (κεφ.5, 3-5) όταν γράφει; "πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 5 τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις· διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας". Τι να λέμε δηλ. στους μαθητές; Να τους αποχαυνώνουμε με τραγουδάκια και αγαπούλες, με καρδούλες και καινοτόμες δράσεις της παρελθούσης τριετίας; Ο ΓΝΟΥΣ (δάσκαλος)ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΙΗΣΑΣ ΔΑΡΗΣΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο πολλά στον 8:27 πμ!!

Ανώνυμος είπε...

Καλά, ας μην ανοίξουμε το ζήτημα του πόσες "κεραίες" -τι κεραίες, εντολές ολόκληρες- καταπατούν και διαστρεβλώνουν όσοι ομνύουν στην κατά γράμμα ερμηνεία και ακεραιότητα του Ευαγγελίου (και κουνάνε και το δάχτυλο κιόλας σαν πάπες του μεσαίωνα -deus vult), γιατι θα γελάσει και ο παρδαλός άθεος.

Ανώνυμος είπε...

Πρόχειρα μεταφέρω απόσπασμα του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου περί σεισμού (ισχύει και τώρα):
«Ἡ γὰρ αἰτία τοῦ σεισμοῦ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, τῆς δὲ ὀργῆς αἴτιοι αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν» (PG 48, 1030)

Ανώνυμος είπε...

Στα χρονια του Χρυσοστομου δε γνωριζανε για τις μετακινησεις των τεκτονικων πλακων.

Ανώνυμος είπε...

Και στα χρόνια τα δικά μας δεν γνωρίζουμε τον τρόπο αντιμετώπισης ενός ιού!!! Αθάνατη, παντοδύναμη επιστήμη!!!

Ανώνυμος είπε...

Πολλά μπράβο στον 9:23 πμ για το χρυσοστομικό εδάφιο!!!

Ρωμιός

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε 5.:39 μ.μ αυτο που δε μπορει σημερα η επιστημη θα το κατακτησει αυριο.Η Ορθοδοξη Θεολογια, στην αυθεντικοτητα της,δε πολεμαει την επιστημη.Αυτα λετε στους μαθητες;Γι αυτο σε πολλα σχολεια,ευτυχως οχι σε ολα,ο Θεολογος ειναι το "ξωτικο" του συλλογου των καθηγητων.

Ανώνυμος είπε...

Ο 9:22 μμ δεν πιστεύει στον Θεό ορθόδοξα. Είναι άπιστος. Ολοκάθαρα φαίνεται.

Την ευθύνη την έχετε εσείς σαν μπλογκ που ενώ κόβετε σχόλια ορθόδοξα, αφήνετε σχόλια απίστων να παρασύρουν ψυχές. Θα δώσετε λόγο εν ημέρα Κρίσεως!!

Ανώνυμος είπε...

Η Επιστήμη κατακτά όσα ο Θεός επιτρέπει. Η Ορθοδοξία δεν πολεμά και δεν πρέπει την Επιστήμη στο βαθμό που τα πορίσματα της τελευταίας δεν αντίκεινται στην Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση. Εάν ο Θεολόγος αποτελεί το ξωτικό του κάθε σχεδόν Συλλόγου Καθηγητών, αυτό έχει να κάνει όχι τόσο με τον ίδιον αλλά με την αποστασία από το Θεό των υπολοίπων. Όταν σε έναν Σύλλογο των σαράντα ατόμων π.χ. την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή νηστεύουν μόνον οι τρείς και εκκλησιάζεται την Κυριακή μόνον ένας ( ο Θεολόγος ) αυτό σημαίνει πολλά για τους υπόλοιπους, που τορπιλίζουν και τον σχολικό εκκλησιασμό. Τελικά ο Θεολόγος που τον διαβάλλεις είναι το ξωτικό των συλλόγων ή βρίσκεται ανάμεσα σε εξωτικά εκκοσμικευθέντες συναδέλφους του ; Τέτοιο ξωτικό όμως είσαι κι εσύ ανάμεσά μας, εδώ, στο μπλόγκ, που το χρησιμοποιείς ασύστολα και χωρίς αιδώ, επιτιθέμενος στους συναδέλφους του κλάδου σου.

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)