24/4/20

"Τὸ ὕδωρ τὸ τῆς Πηγῆς σου ἴαμα, νόσων θανατηφόρων ἐναντίον"

Ἀκατανόητον ἐν σοί, καὶ ὑπὲρ φύσιν τὸ πραχθέν, ἔνεστι σαφῶς Θεοτόκε· τὸ γὰρ ὕδωρ γίνεται, τὸ τῆς Πηγῆς σου ἴαμα, νόσων θανατηφόρων ἐναντίον, ὅπερ ἡ φύσις, σαφῶς οἶδεν οὐδέποτε.

Ῥέει χάρις ἄφθονος ἐκ σοῦ, Θεοτόκε Παρθένε χύδην πηγάζουσα· χωλοὶ σκιρτῶσιν ἐν σοί, λεπρῶν καθαρίζεται πληθύς, καὶ δαίμονες πνίγονται.
(Τροπάρια του Κανόνος της Θεοτόκου της Ζωοδόχου Πηγής του Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου από το Πεντηκοστάριο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)