22/3/10

Εγκύκλιοι για τις μαθητικές παρελάσεις

πηγή: Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
Δημοσιεύουμε τις εγκυκλίους που ορίζουν τα σχετικά με τις μαθητικές παρελάσεις και την επιλογή σημαιοφόρου και παραστατών με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη απόφαση
Εγκύκλιος Γ2/117509/20-10-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή Σημαιοφόρου
Αναφορικά με τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου - παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι καλύτεροι σε επίδοση μαθητές -τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.
Διευκρινίζεται ότι η Γ1/219/16-3-2001 ΥΑ (ΦΕΚ 277/τ.Β`) ισχύει.
Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων.......
Εγκύκλιος Γ2/61722/01-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή παραστάτη
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την επιλογή των μαθητών της Α` τάξης Γυμνασίου οι οποίοι συνοδεύουν την σημαία κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ως παραστάτες, σας πληροφορούμε ότι ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας τους για την επιλογή αυτή προκύπτει από το μέσο Όρο των δύο τριμήνων κάθε μαθήματος ξεχωριστά (οριζόντιος υπολογισμός).

Εγκύκλιος Γ1/678/19-07-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή σημαιοφόρων
Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ.Β`) υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών κ.λ.π. παίρνουν μέρος και οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής παίρνουν επίσης μέρος οι μαθητές που προέρχονται από μετεγγραφή, γεγονός που σημαίνει ότι για τους μαθητές της ΣΤ` μαζί με το αποδεικτικό μετεγγραφής που εκδίδεται από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου αποστέλλεται και αντίγραφο του Φύλλου Ημερησίου Ελέγχου ή του Βιβλίου Μητρώου (θεωρημένο και σφραγισμένο από το διευθυντή του σχολείου), στο οποίο (αντίγραφο) φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία του μαθητή στην Ε` τάξη.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή σημαιοφόρων κ.λ.π. γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, τις οποίες καμιά απόφαση του συλλόγου διδασκόντων δεν μπορεί να ακυρώνει και να αντιστρατεύεται, ανεξάρτητα από προσωπικές απόψεις σχετικές με το θέμα.
Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των σημαιοφόρων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α`) και με βάση τις μεταβολές που επήλθαν με τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:
- Γ1/219/13-3-2001 (ΦΕΚ 277 τ. Β`) για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και των αλλοδαπών μαθητών
- Φ10/84/Γ1/480/21-6-2801 (ΦΕΚ 863 τ. Β`) για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και όσων προέρχονται από μετεγγραφή
(Η ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων των σχολείων με υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97, ΦΕΚ 188 τ. Α`.)
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του Π.Δ. 201/98, για τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας των μαθητών, ο οποίος προκύπτει από τους μέσους όρους των μαθημάτων, δηλαδή από την τέταρτη στήλη του Βιβλίου Μητρώου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους βαθμοί στα τρίμηνα, από τους οποίους βεβαίως εξάγονται οι Μ.Ο. των μαθημάτων.

Εγκύκλιος Γ4/283/20-03-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παρέλαση μαθητών Δ.Σ.
Σε απάντηση του υπ αριθμ. 1425/19.3.2001 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με την Γ4/150/24.2.2000 κεφ. 3 § Β` οι απαλλαγμένοι μαθητές συμμετέχουν στην παρέλαση. Ως εκ τούτου οι μαθητές στους οποίους δεν διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής συμμετέχουν στην παρέλαση.

Εγκύκλιος Γ1/219/13-03-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή σημαιοφόρων
Έχοντας υπόψη :
1. Το εδάφιο ζ της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄) Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν. 1566/85 ρυθμίζόνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Την υπ΄ αρ.8/21.2.2001 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου
αποφασίζουμε
Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγκύκλιος Γ4/193/06-03-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Επιλογή Σημαιοφόρων και Παραστατών
Σχετικά με την αρ. Γ4/150/24-2-2000 Απόφαση, κεφ.2 (επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών Β/θμιας Εκπ/σης) παρ. γ΄ Τ.Ε.Ε, σας διευκρινίζουμε ότι.
Σημαιοφόρος θα ορίζεται από τον Β΄ κύκλο σπουδών με βάση τη γενική επίδοση του δεύτερου έτους του Α΄ κύκλου σπουδών. Δύο παραστάτες από τον Β΄ κύκλο σπουδών, δύο παραστάτες από το δεύτερο έτος του Α΄ κύκλου σπουδών με βάση τη γενική επίδοση του προηγούμενου έτους και ένας παραστάτης από το πρώτο έτος του Α΄ κύκλου με βάση το βαθμό απολυτηρίου του Γυμνασίου.

Υπουργική Απόφαση Γ4/150/24-02-2000 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Έχοντας υπόψη το Ν. 1566/85
Ορίζουμε τον τρόπο σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαία κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης ως εξής:
1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
α) Τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/θμιας Εκπ/ση καθώς και της Δημόσιας Γ/θμιας Εκπ/σης θα συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4x8=32 μαθητές-τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης, και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια - κορίτσια).
β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) θα συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν τα ίδια και οι γονείς τους και με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων
γ) Η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων, θα αρχίζει με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από κάθε παρέλαση. Θα αφιερώνεται χρόνος (10`-12`) για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κ.λ.π.) κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη συνεργασία των Δ/ντων των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου Εκπ/κου ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια - κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια - 2 κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.
δ) Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/θμιας Εκπ/σης συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους. Τα τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές-τριες
Οι επικεφαλείς των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα τμήματα τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης.
Επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μια ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα αυτής τηι, εκ-δήλωσης να είναι η υψηλότερη.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
α) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΑ
Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής-τρια από την Γ` τάξη με βάση τον γενικό μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης.
Παραστάτες θα ορίζονται ανεξάρτητα με το φύλο και με βάση την επίδοση του γενικού μέσου όρου της βαθμολογίας της προηγούμενης τάξης, δύο (2) μαθητές της Γ` τάξης και δύο (2) μαθητές της Β` τάξης. Ένας μαθητής-τρια την Α` τάξη ύστερα από κλήρωση όλων των μαθητών για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου και ο καλύτερος μαθητής-τρια με βάση την επίδοση για την εκδήλωση τη 25ης Μαρτίου.
Για την επίδοση της Α` τάξης θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2) τριμήνων εκτός αν για διάφορους λόγους δεν έχει κατατεθεί η βαθμολογία του δευτέρου τριμήνου οπότε θα υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο του πρώτου τριμήνου.
β) ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
Σημαιοφόρος θα ορίζετάι ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής-τρια από την Γ` τάξη. Παραστάτες θα ορίζονται με βάση την επίδοση και ανεξάρτητα με το φύλο δύο μαθητές από την Γ` τάξη και δύο μαθητές από την Β` τάξη. Ο παραστάτης από την Α` τάξη μαθητής-τρια θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου της Γ` τάξης Γυμνασίου.
γ)ΤΕΕ
Σημαιοφόρος θα ορίζεται μαθητής-τρια με βάση τη γενική επίδοση του δευτέρου έτους του Α` κύκλου σπουδών. Δύο παραστάτες από τον Β` κύκλο σπουδών θα ορίζονται δυο μαθητές-τριες, με βάση την επίδοση του δευτέρου έτους του Α` κύκλου με βάση την επίδοση του πρώτου έτους του Α` κύκλου. Ο παραστάτης του πρώτου έτους του Α` κύκλου σπουδών θα ορίζεται σύμφωνα με το βαθμό του απολυτηρίου του Γυμνασίου.
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μαθητών-τριων για τη θέση του σημαιοφόρου ή παραστατών γίνεται κλήρωση και ορίζονται ένας για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και ένας για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. (όταν ο ένας ορίζεται σημαιοφόρος ο άλλος ορίζεται παραστάτης). Το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς εορτασμούς- και παρελάσεις.
β) Μαθητές που για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο μπορούν να συμμετάσχουν ως σημαιοφόροι ή παραστάτες μετά και από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
γ) Στην διαδικασία επιλογής συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες, μαθητές από άλλα σχολεία. εφόσον η μεταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
δ) {(Δεν μπορούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες οι έχοντες ξένη υπηκοότητα και ξένη καταγωγή μαθητές. Μπορούν, να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες μαθητές που έχουν μεν ξένη υπηκοότητα αλλά είναι Ελληνικής καταγωγής. Μπορούν, εφόσον και οι γονείς τους το επιθυμούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες μαθητές που έχουν μεν ξένη υπηκοότητα αλλά είναι Ελληνικής καταγωγής.)}
{(Μπορούν να ορισθούν σημαιοφόροι και παραστάτες αλλοδαποί μαθητές. στους οποίους έχει επιτραπεί η αναδοχή τους σε Ελληνική οικογένεια με απόφαση Δικαστηρίου και φοιτούν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε Ελληνικό σχολείο.)}
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ως άνω που βρίσκονται εντός {( )} δεν ισχύουν μετά από την Γ1/219/13.03.2001 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κάθε προηγούμενη σχετική με τα θέματα αυτά. παύει να ισχύει.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Φ713/16/76245/30-08-1974 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπουργική Απόφαση Φ713/16/76245/30-08-1974 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οργάνωση και τέλεση παρελάσεων μαθητών κατά τις εθνικές εορτές
1. Αποβλέποντες εις την άρτιαν, άψογον και κατ` ενιαίον τρόπον εμφάνισιν των τμημάτων της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας κατά τας παρελάσεις των Εθνικών εορτών της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και των λοιπών Εθνικών εορτών, παρέχομεν τας κάτωθι οδηγίας, διαρκούς ισχύος, δια την βάσει τούτων προπαρασκευήν των υφ` υμων τμημάτων , προς επίτευξιν του επιδιωκομένου αποτελέσματος.
2. Εν τω μέλλοντι θα καθορίζονται δι ιδιαιτέρων διαταγών των αρμοδίων κατά τόπους Αρχών τα κάτωθι συμπληρωματικά στοιχεία:
α) Αι ημερομηνίαι των δοκιμαστικών παρελάσεων.
β) Τα στοιχεία του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικού, του κλιμακίου οργανώσεως της παρελάσεως, των επί κεφαλής εκάστου τμήματος καθηγητών Σωματικής Αγωγής και Δημοδιδασκαλω.
γ) Ο αριθμός των παρελαυνόντων τμημάτων ( Ανωτάτης, Ανωτέρας, Επαγγελματικής, Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολαί και σχολεία, άτινα θα μετάσχουν εις την παρέλασιν και η σειρά τούτων.
δ) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συγκεντρώσεως των επί κεφαλής της παρελάσεως, προς παροχήν τυχόν απαιτουμένων συμπληρωματικών διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και οδηγιων.
3. Η παρούσα αποτελεί βασικήν επί του θέματος διαταγήν και καταργεί από λήψεως πάσαν προγενεστέραν ομοίαν ημών επί του αυτού αντικειμένου.
Αύτη δέον, όπως τηρήταθ μερίμνη των αποδεκτών αυτής και τίθηται εκάστοτε εγκαίρως υπ` όψιν των δια ταύτης καθοριζομένων εκτελεστικών οργάνων (καθηγητών Σωμ Αγωγής- Δημοδιδασκάλων - σπουδαστών - μαθητών κ.λ.π. ) δια την εφαρμογήν.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α `
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
1. Προς διαπίστωσιν της ετοιμότητος των αντιπροσωπευτικών τμημάτων, δύνανται να πραγματοποιούνται κατ` Εθνικήν εορτήν, δοκιμαστικαί παρελάσεις εντός κοινοτικών ή εθνικών σταδίων, εφ όσον , υφίστανται ενώπιον των υπευθύνων της παρελάσεως.
Κατά τας δοκιμαστικάς παρελάσεις θα παρίστανται:
α) Οι Δ/νταί των Σχολείων μετά των Συλλόγων των Καθηγητών- Δημοδιδασκάλων εις ήν περίπτωσιν μετέχουν της παρελάσεως άπαντες οι μαθηταί.
β) Οι Δ/νταί των Σχολείων μετά κλιμακίου Καθηγητών - Δημοδιδασκάλων, εις ην περίπτωσιν μετέχουν της παρελάσεως αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών.
γ) Ο Δ/ντής Μέσης Εκπαιδεύσεως και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και ο Δ/ντής Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας οι Δ/νταί των συμμετεχόντων σχολείων, εις ην περίπτωσιν η παρέλασις θα λαμβάνη χώραν εις την έδραν του Νομού.
δ) 0 Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Εκπ/σεως , ο Επιθεωρητής Ειδικότητος Σωμ. Αγωγής ο Δ/ντής Μέσης Εκπ/σεως, ο Δ/ντής Δημοτικής Εκπ/σεως και ο Δ/ντής Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας οι Δ/νται των συμμετεχόντων σχολείων έις ην περίπτωσιν η παρέλασις θα λάβη χώραν εις την έδραν της Ανωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφερείας.
2. Στολή παρελάσεως.
Οι σπουδασταί των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και οι μαθηταί των σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, θα φέρουν ομοιομόρφους στολάς.
3. Σήμα τμημάτων.
Κατά τας δοκιμαστικάς και τας επισήμους παρελάσεις τα τμήματα, θα φέρουν έμφανώς το σήμα της οικείας Σχολής ή Σχολείου επί του στήθους.
4. Επιλογή μετεχόντων εις τας παρελάσεις.
Οι μετέχοντες των τμημάτων παρελάσεων σπουδασταί ή μαθηταί, θα επιλέγωνται υπό των οικείων Καθηγητών Σωμ. Αγωγής ή Δημοδ/λων εκ των εχόντων αρτίαν εμφάνισιν παράστημα, ήθος και επίδοσιν εις τας γυμναστικάς ασκήσεις και ιδίως τας τακτικάς ασκήσεις, δι` ας και δέον, όπως παρασκευάζωνται καθ` όλον το σχολικόν έτος. Εις τα τμήματα παρελάσεων δέον να μή μετέχουν άτομα έχοντα σωματικά ελαττώματα ή μειονεκτήματα και ουχί άψογον γενική εμφάνισιν, Εν όψει των περί ων η παρούσα παρελάσεων, δέον, όπως προηγήται ανάλογος άσκησις των τμημάτων υπό των Καθηγητών Σωμ. Αγωγής - Δημοδιδασκάλων εις τρόπον ώστε κατά τας δοκιμαστικάς παρελάσεις να παρουσιάζωνται ταύτα πλήρως προπαρασκευασμένα. Επιδίωξις: η άψογος κατά πάντα εμφάνισις των τμημάτων κατά την παρέλασιν.
5. Διευθέτησις χώρου δοκιμαστικών παρελάσεων:
Θα πραγματοποιήται μερίμνη και ευθύνη του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικου και του κλιμακίου οραγνώσεως.
6. Μέτρα ασφαλείας σπουδαστών - μαθητών:
α) Οι μετέχοντες των δοκιμαστικών και των επισήμων παρελάσεων μαθηταί, θα συνοδεύωνται προς και από τον χώρον Δ.Π. και τον χώρον της επισήμου παρελάσεως υπό των καθηγητών Σωμ. Αγωγής - Δημοδ/λων κ.λ.π.
β) Η γενικωτέρα μέριμνα και ευθύνη των μετακινήσεων τούτων ανήκει εις τους προϊσταμένους των Σχολών και Σχολείων.
7. Πρώται βοήθειαι:
Μερίμνη των κατά τόπους υγειονομικών αρχών ( Κρατικών Νοσοκομείων, Νομιάτρων κλπ), παρακαλουμένων πρός τούτο, θα διατίθηται εις τον έχοντα το γενικόν πρόσταγμα Εκπαιδευτικόν τη αιτήσει του Ιατρός, μετ` αναλόγου φαρμακευτικού κ.λ.π. υλικού διά την ενδεχομένην παροχήν πρώτων Βοηθειών.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β `
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Η παρέλασις της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, κατά τας εθνικάς εορτάς θα γίνεται, ως ακολούθως:
1. Σύνθεσις τμημάτων παρελάσεως:
α) Τα τμήματα παρελάσεως της Ιδιωτικής και Δημοσίας Δημοτικής Εκπ/σεως, θα συγκροτούνται κατ` ενιαίον τρόπον ήτοι κατά τετράδας ( 4 Χ 9 = 36 ).
β) Τα τμήματα παρελάσεως της Ιδιωτικής και Δημοσίας Μέσης Εκπ/σεως, Επαγγελματικών και Τεχνικών Σχολών, Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών ομοίως κατ` ενιαίον τρόπον, ήτοι κατά εξάδας ( 6 Χ 8 = 48 ).
γ) Τα μικτά σχολεία θα παρελαύνουν, ως ανωτέρω δια μιάς ομάδος θηλέων και μιάς αρρένων.
2. Σειρά παρελάσεως: Η σειρά παρελάσεως των παρελαυνόντων τμημάτων, θα είναι η ακόλουθος:
1. Μουσική
2. Παλαιοί Πολεμισταί )
3. Οργανώσέις και Σωματεία ) έφ όσον υφίστανται
4. Αντιπροσωπείαι Συλλόγων ) με εθνικάς ενδυμασίας )
5. Δημοτικά σχολεία ( Ιδιωτικά - Δημόσια )
6. Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως
7. Δημόσια " " " θηλέων
8. " " " " Αρρένων
9.Επαγγελματικαί και Τεχνικαί Σχολαί ( ΚΕΤΕ, Κατώτεραι - Μέσαι - Ανώτεραι )
10. Ανώτεραι Σχολαί.
11. Ανώταται Σχολαί.
12. Σώματα Ελληνίδων Οδηγών
" Ελλήνων Προσκόπων
" Ελλήνων Αλκίμων
3. Τμήματα παρελάσεως:
Ο αριθμός των τμημάτων παρελάσεως θα καθορίζηται αναλόγως των εις εκάστην πόλιν λειτουργούντων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
4. Επί κεφαλής τμημάτων παρελάσεως:
Επί κεφαλής των τμημάτων παρελάσεως θα τίθηνται σπουδασταί ή μαθηταί εκ των εχόντων ανάλογον παράστημα ή εμφάνισιν.
5. Χώρος Συγκεντρώσεως - αναμονής προ της παρελάσεως:
Θα καθορίζηται υπό του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα.
Τα τμήματα παρελάσεως μετά των ηγητόρων αυτών, θα προσέρχωνται συντεταγμένα εις τον χώρον τούτον, ίνα ενταχθούν εις σχηματισμούς τμημάτων - φαλάγγων, μερίμνη των οικείων καθηγητών Σωμ. Αγωγής - Δημοδ/λων και του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα της παρελάσεως.
Πέρας προσελεύσεως των τμημάτων ΗΜΙΣΕΙΑ ΩΡΑ προ της καθοριζομένης δια την έναρξιν της παρελάσεως.
Ο έχων το γενικόν πρόσταγμα Εκπαιδευτικός, θα αναπτύσση τα τμήματα των φαλάγγων ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (15`) προ της καθορισθείσης δια την παρέλασιν ώρας.
6. Διαδρομή παρελάσεως:
Αύτη δέον, όπως πληροί τας ακολούθους προϋποθέσεις:
α) Να είναι κατά το δυνατόν ευθεία και ευρεία , δια την κατά πλάτος και βάθος ανάπτυξιν των τμημάτων.
β) Να παρέχη την ευχέρειαν παρακολουθήσεως της παρελάσεως υπό του κοινού.
7. Πέρας παρελάσεως:
Θα καθορίζηται υπό του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα της παρελάσεως Εκπαιδευτικού.
8. Ρυθμός παρελάσεως:
Ο ρυθμός παρελάσεως θα είναι 100-120 βήματα ανά 1 λεπτόν.
9. Έναρξις παρελάσεως:
Θα πραγματοποιήται κατά τήν καθορισθείσαν δια την παρέλασιν ώραν, δια παραγγέλματος του έχοντος το Γενικόν πρόσταγμα Εκπ/κού.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ `
Γ Ε Ν Ι Κ Α
Δια την επιδιωκομένην επιτυχή εμφάνισιν των τμημάτων της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, κατά τας δοκιμαστικάς και τας επισήμους παρελάσεις, ως και πάσαν γενικώς ομαδικήν εμφαισιν τούτων, απαιτείται εντατική προπαρασκευή, ως και συνεχής προσπάθεια και συνεργασία των αρμοδίων παραγόντων (Γυμνασιαρχών Καθηγητών Σωματ. Αγωγής κ.λ.π.), δι` ο και δέον εγκαίρως να άρχηται η σχετική προς τούτο προσπάθεια.
Κατωτέρω παρέχομεν γενικάς τινας οδηγίας, επί θεμάτων χρηζόντων ιδιαιτέρας προσοχής:
1. Τμήματα εν αναπαύσει εις χώρους αναμονής:
Οι εν αναπαύσει τελούντες δεν ομιλούν ούτε μετακινούνται εκ της θέσεως των. Ο σημαιοφόρος κρατεί την Σημαίαν δια της δεξιάς χειρός, τεταμένης κατά μήκος του ξυστού, με το πέδιλον αυτής στηριζόμενον επί του εδάφους και εφαπτόμενον εξωτερικώς του μέσου του δεξιού ποδός.
Ο κοντός της Σημαίας εν θέσει κατακορύφω εφάπτεται του δεξιού ώμου. Ο σημαιοφόρος ως και οι παραστάται αυτού, ίστανται εν αναπαύσει.
2. Τμήματα εν παρελάσει:
α) Υποχρεώσεις Ηγητόρων και Ομαδαρχών:
- Τήρησις προβλεπομένων αποστάσεων και διαστημάτων.
- Ταυτόχρονος και ζωηρά αιώρησις των χειρών ( άκρα χειρ ελαφρώς τεταμένη με δακτύλους ηνωμένους.
- Κατά τον χαιρετισμόν αι χείρες κινούνται ως ανωτέρω και στρέφεται μόνον η κεφαλή προς το τιμώμενον πρόσωπον ( ουχί ο κορμός ).
β) Υποχρεώσεις σπουδαστών - μαθητών,
- Παράστημα ευθυτενές.
- Βηματισμός ελεύθερος και φυσικός.
- Ζωηρά αιώρησις των χέιρών ( άκρα χείρ ελαφρώς τεταμένη με δακτύλους αβιάστως ηνωμένους ).
- Στοίχισς και ζύγισις απόλυτοι.
- Τήρησις κανονικών αποστάσεων - διαστημάτων μεταξύ εξάδων η τετράδων και στοίχων (διάστημα μεταξύ στοίχων τμήματος ίσον με το μήκος χειρός εν ημιεκτάσει, απόστασις μεταξύ ζυγών τμήματος ίσον με το μήκος χειρός εν ημιπροτάσει ).
- Ζωηρά και ταυτόχρονος στροφή κεφαλής δεξιά (ουχί του κορμού) εκ μέρους ολοκλήρου του τμήματος εις το ύψος του Β` δείκτου. Ο ομαδάρχης εκάστου τμήματος υψώνει προειδοποιητικώς την δεξιά χείρα, με την παλάμην εστραμμένην προς τα έσω, εις το ύψος του Α` Δείκτου και καταβιβάζει ταύτην αποτόμως εις, το ύψος του Β` Δείκτου, ότε το τμήμα στρέφει ζωηρώς και ταύτοχρόνως την κεφαλήν δεξιά, ατενίζον το τιμώμενον πρόσωπον. Βλέμμα προς το τιμώμενον πρόσωπον φυσικόν.
- Επαναφορά κεφαλής εμπρός υφ` εκάστης εξάδος - τετράδος ( ανεξαρτήτως ) μετά την διέλευσιν εκ του τιμωμένου προσώπου και ακριβώς εις το ύψος του Γ` Δείκτου, άνευ προειδοποιητικού παραγγέλματος.
- Έστω υπ` όψιν, ότι κατά τας παρελάσεις και εις απόστασιν 150 μ. περίπου προ της θέσεως του τιμωμένου προσώπου χαράσσονται έξ (6) ή τέσσαρες (4) λευκαί γραμμαί προς διευκόλυνσιν του σχηματισμού των παρελαυνόντων τμημάτων. Ασχέτως του αριθμού των γραμμών ο σχηματισμός των τμημάτων άρχεται από της πρώτης δεξιάς λευκής γραμμής, ην ακολουθεί καθ` όλην την διαδρομήν της παρελάσεως ο πρώτος δεξιά στοίχος. Επί τούτου στοιχίζονται και ζυγίζονται οι λοιποί στοίχοι, αναλόγως του αριθμού τούτων, ακολουθούντες αντιστοίχως τας εν συνεχεία λευκάς γραμμάς.
Οι ομαδάρχαι ( διμοιρίται ) ανεξαρτήτως συνθέσεως των τμημάτων βαδίχουν επί κεφαλής του α` στοίχου του τμήματος και εις απόστασιν δύο (2) βημάτων. Οι καθηγηταί Σωματικής Αγωγής - Δημοδιδάσκαλοι θα συνοδεύουν τα τμήματα του σχολείου των βαδίζοντες εις το αριστερόν αυτών, καθ` όλην την διάρκειαν της παρελάσεως.
Εις ην περίπτωσιν έν σχολείον διαθέτει τμήμα σαλπιγκτών και τυμπανιστών τούτο κατά την αυτήν σύνθεσιν των υπολοίπων τμημάτων τοποθετήται όπισθεν του τμήματος της Σημαίας και εις απόστασιν εξ (6) βημάτων, απαγορευομένης της χρήσεως τούτων, εφ` όσον υφίσταται τμήμα φιλαρμονικής.
Σημαίαι - Σημαιοφόροι:
α) Τόσον κατά την παρέλασιν, όσον και κατά την κίνησιν των τμημάτων με έρρυθμον βήμα η Σημαία φέρεται ως ακολούθως:
Ο σημαιοφόρος φέρει τον κοντόν της Σημαίας εις το αριστερόν ισχίον επί της σχυτίνης υποδοχής του, κρατεί τούτον δια της αριστεράς χειρός εις το ύψος του ώμου (λαβή δευτέρα ) ήτοι παλάμη προς τον Σημαιοφόρον αντίχειρ προς τα άνω και εις θέσιν ημικατακόρυφον, ενώ η δεξιά χείρ αιωρείται ως ανωτέρω.
Κατά την παρέλασιν προ του τιμωμένου προσώπου και εις το ύψος του Β` δείκτου η Σημαία φέρεται εκ της ημικατακορύφου ( δια ζωηράς κινήσεως ) εις την κατακόρυφον θέσιν και ουχί εις την οριζόντιον. Εν συνεχεία και ευθύς ως η Σημαία διέλθει τον χώρον εις ον ίσταται το τιμώμενον πρόσωπον και δη εις το ύψος του Γ.` Δείκτου, αύτη επαναφέρέται εις την ημικατακόρυφον θέσιν. Κατά την ως άνω απόδοσιν τιμών της Σημαίας, οι παραστάται αυτής ( πλην του πρώτου δεξιά ) και ο Σημαιοφόρος θα χαιρετίζουν δια στροφής της κεφαλής των προς το τιμώμενον πρόσωπον.
Ο Σημαιοφόρος θα φέρη υποχρεωτικός λευκά χειρόκτια.
β) Μετά την διέλευσιν εκ του τιμωμένου προσώπου τα τμήματα συνεχίζουν την παρέλασιν με τον αυτόν ρυθμόν μέχρι των χώρων διαλύσεως αυτών.
γ) Ουδεμία Σημαία ή διακριτικόν πλην των δια της παρούσης προβλεπομένων επιτρέπεται να φέρηται υπό των τμημάτων.
4. Τμήματα μετά το πέρας της παρελάσεως:
α) Μετά το πέρας της επισήμου παρελάσεως τα τμήματα διαλύονται ησύχως, μερίμνη και ευθύνη των Καθηγητών Σωμ. Αγωγής- Δημοδιδασκάλων κ.λ.π.
β) Υπενθυμίζεται ενταύθα η ειδική ευθύνη των σημαιοφόρων και των παραστατών της Σημαίας, ως προς τον τρόπον μεταφοράς αυτής προς και από τους χώρους παρατάξεως ή διαλύσεως των τμημάτων.
Ούτως η Σημαία κεκαλυμμένη δια του αδιαβρόχου καλύμματός της φέρέται υπό του Σημαιοφόρου είτε εις την σκυτίνην υποδοχήν, είτε εις τον δεξιόν ώμον κατακορύφως. Οι παραστάται βαδίζουν εκατέρωθεν του Σημαιοφόρου.
Βηματισμός σταθερός οδοιπορικός, άνευ στάσεων και ομιλιών. Τηρείται η επιβαλλομένη εκ της περιστάσεως σοβαρότης.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ`
ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
1. Ο εκάστοτε έχων το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικός και οι υπεύθυνοι καθηγηταί Σωματιχής Αγωγής - δημοδιδάσκαλοι κ.λ.π. δέον όπως εγκαίρως ρυθμίζουν και έκαστος κατά λόγον αρμοδιότητος πάσαν αναγκαίαν λεπτομέρειαν επί τη βάσει των δια της παρούσης καθοριζομένων γενικών οδηγιών. Κυρίως, δέον, όπως ελέγχηται η αρτία εκμάθησις υπό των τμημάτων των αφορώντων εις τας παρελάσεις, ως και η άψογος εμφάνισις τούτων.
2. Αι κατά τόπους Αστυνομικαί Αρχαί, δέον, όπως εξασφαλίσουν τα κάτωθι:
α) Διευκόλυνσιν κινήσεως τμημάτων τόσον κατά την προσέλευσιν, όσον και κατά την αποχώρησιν αυτών δια τάς δοκιμαστικάς παρελάσεις ( αι ημέραι και ώραι θα γνωρίζωνται αυταίς εγκαίρως και εγγράφως ).
β) Διευκόλυνσιν κινήσεως τμημάτων κατά τας επισήμους παρελάσεις προς τον χώρον παρατάξεως - αναμονής.
γ) Διευκόλυνσιν αποχωρήσεως εκ του χώρου διαλύσεως των τμημάτων μετά το πέρας της παρελάσεως.
δ) Διάθεσιν εις τον έχοντα το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικόν φορητών ασυρμάτων τηλεφώνων τόσον κατά τας δοκιμαστικάς παρελάσεις, όσον και κατά τας επισήμους τοιαύτας πρός κάλυψιν τηλεπικοινωνιακών αναγκών των μετεχόντων εις την παρέλασιν τμημάτων.
3. Ιδιαιτέρως εφιστώμεν την προσοχήν του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικού, των βοηθών αυτού και των υπευθύνων καθηγητών Σωματικής Αγωγής - Δημοδιδασκάλων κ.λ.π., επί : .
α) Της λεπτομεροούς αναγνωρίσεως των δρομολογίων κινήσεως και των χώρων τάξεως των μετεχόντων εις τας παρελάσεις τμημάτων.
β) Της λήψεως μέτρων προς ασφάλειαν των μετεχόντων σπουδαστών - μαθητών τόσον κατά την μετάβασιν, όσον και κατά την αποχώρησιν αυτών εκ των χώρων των παρελάσεων, προς αποφυγήν ατυχημάτων.
γ) Της επιτηρήσεως αυτών ιδία εις τους χώρους αναμονής δια την κοσμίαν και άψογον εμφάνισιν και συμπεριφοράν αυτών,
δ) Της επιμελημένης εμφανίσεως απάντων των μετεχόντων εις τα τμήματα σπουδαστών μαθητών ( ενδυμασία καθαρά - κουρά κόμης και παραγναθίδων κανονική κ.λ.π.)
ε) Της τηρήσεως κανονικών αποστάσεων και διαστημάτων των φαλάγγων και των τμημάτων αυτών.
στ) Της ακριβούς συμμορφώσεως προς τας υποδείξεις των Αστυνομικών Οργάνων της Τροχαίας κινήσεως.
4. Πάσα αναφυομένη αμφισβήτησις επί λεπτομερειών προκυπτουσών κατά την εφαρμογήν παρούσης και καθ` όλα τα στάδια αυτής θα επιλύεται επί τόπου υπό του έχοντος το Γενικόν Πρόσταγμα Εκπαιδευτικού, συνεννοουμένου σχετικώς μετά των κατά περίπτωσιν αρμοδίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)