23/10/19

Παρεμπίπτουσα απόφαση του ΣτΕ 130/2018 σχετικά με αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων από δικαστική αίθουσα

Αριθμός 130/2018
ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ / ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αποτελούμενο από τα μέλη του Αθ. Ράντο, Αντιπρόεδρο, Προεδρεύοντα, ελλείποντος Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρή, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου, Π. Ευστρατίου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ευθ. Αντωνόπουλο, Γ. Τσιμέκα, Σπ. Μαρκάτη, Α. Καλογεροπούλου, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Κουσούλη, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνη, Α. Χλαμπέα, Μ. Πικραμένο, Π. Μπραΐμη, Χρ. Ντουχάνη, Ε. Παπαδημητρίου, Κ. Νικολάου, Ι. Σύμπλη, Κ. Κονιδιτσιώτου, Α. Μίντζια, Ρ. Γιαννουλάτου, Χ. Σιταρά, Μ. Τριπολιτσιώτη, Συμβούλους, Μ. Αθανασοπούλου, Ε. Μουργιά, Γ. Ζιάμο, Παρέδρους. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Α. Μίντζια και Μ. Τριπολιτσιώτη καθώς και η Πάρεδρος Μ. Αθανασοπούλου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συνήλθε στην αίθουσα τηβέννων την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.15 π.μ., πριν από την έναρξη της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως των υποθέσεων της δικασίμου αυτής και εν όψει της εκδικάσεως των υποθέσεων: α) … και β) Ενώσεως Αθέων (αριθμός καταθέσεως Ε

2355/2017) κατά του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για να εξετάσει το έγγραφο αίτημα των …. και της Ενώσεως Αθέων (αριθμός πρωτοκόλλου Π 4722/20.9.2018), το οποίο είχε κατατεθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων Βασίλειο Σωτηρόπουλο (Α.Μ. 27027), την παραμονή της συνεδριάσεως της Ολομελείας του Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην εισηγήτρια, Σύμβουλο Π. Μπραΐμη, η οποία αναφέρθηκε στο ως άνω αίτημα. Ειδικότερα ανέφερε ότι οι ανωτέρω αιτούντες ζητούν να αφαιρεθεί «εκ των προτέρων» ένα αναρτημένο στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δικαστηρίου «θρησκευτικό σύμβολο», δηλαδή «μία θρησκευτική εικόνα της Ορθόδοξης Χριστιανικής παράδοσης». Το αίτημα στηρίζεται στην γνώμη των αιτούντων ότι, αφού στη δίκη, που αφορά προσβολή αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικών με το «πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών», παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η «Εκκλησία της Ελλάδος» και η «Εκκλησία της Κρήτης», καθώς και ο «Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος “ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης”», θα έπρεπε να αφαιρεθεί το εν λόγω σύμβολο, «το οποίο συνδέει αναπόφευκτα τον διάκοσμο της αίθουσας με τους παρεμβαίνοντες». Η εισηγήτρια εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος.

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και, μετά από ψηφοφορία, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ως απαραδέκτως προβαλλόμενο. Τούτο, προεχόντως, διότι το εν λόγω αίτημα δεν αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης ούτε έχει, αντικειμενικά, οποιαδήποτε σύνδεση με το προεκτεθέν αντικείμενο, που αφορά διαφορετικό ζήτημα, κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται ζήτημα κατ’ ουσίαν εξετάσεως τυχόν παραβιάσεως της απαγορεύσεως διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ούτε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της αρχής της δίκαιης δίκης. Εξ άλλου, η αποδοχή του προβληθέντος με τον ανωτέρω τρόπο αιτήματος θα συνιστούσε ικανοποίηση προβαλλόμενου δικαιώματος χωρίς δίκη, γεγονός που θα οδηγούσε σε προσβολή αντίστοιχου δικαιώματος των αντιδίκων. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας Ε. Νίκα, Κ. Κουσούλης, Α. Χλαμπέα, Μ. Πικραμένος, Ι. Σύμπλης και ο Πάρεδρος Γ. Ζιάμος, οι οποίοι διατύπωσαν τη γνώμη ότι το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε, κατ’ αρχήν, παραδεκτώς και έπρεπε να συζητηθεί κατ’ ουσίαν. Μειοψήφησε επίσης ο Σύμβουλος Θ. Αραβάνης, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη ότι το αίτημα υποβλήθηκε παραδεκτώς, είναι βάσιμο για τους εκτιθέμενους σε αυτό λόγους, έπρεπε δε, κατ’ αποδοχή του, να αφαιρεθεί εκ των προτέρων το εν λόγω σύμβολο.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι το ως άνω αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο.

Δ ι ά   τ α ύ τ α

Απορρίπτει το αίτημα ως απαράδεκτο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος

Η Γραμματέας Ελένη Γκίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)