12/8/20

Η νέα εγκύκλιος για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Δείτε τη νέα εγκύκλιο (υπ. Αρ. Πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020) για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά που υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
Μαρούσι, 10- 8-2020
Αρ. Πρωτ. : Φ1/104795/ΓΔ4
ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους/τις μαθητές/τριες (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/τριες, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.
Συνεπώς, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα, όταν αφορά την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους οικείους νόμους, στις αποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων (βλ. ΕΔΔΑ 31.10.2019, Παπαγεωργίου κ.α. κατά Ελλάδος, Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. απόφαση 28/2019 της Αρχής).
Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με το με αρ. 37/23-7-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» (βλ. Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019).
Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.
Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη διδάσκοντα/ουσα είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα κ.α.) και έχοντας την πλήρη ευθύνη. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών/τριών από μαθήματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.
Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιος.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ιδού τι έφεραν οι δικαστικές αντιπαραθέσεις! Με τις υγείες μας!

Ανώνυμος είπε...

Ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται απαλλασσόμενος μαθητής να μην απασχολείται. Ικανός λόγος για την αποτροπή προσχηματικών απαλλαγών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο "παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/τριες, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.... η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα, όταν αφορά την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης". Επομένως κάθε αίτημα απαλλαγής ή απαλλαγή που θα δοθεί σε χριστιανό μαθητή ελέγχεται ως παράνομη. Επειδή θα ρωτήσουν κάποιοι πως ελέγχεται, η απάντηση είναι ότι, μολονότι δεν είναι εύκολο, μπορεί να ελεγχθεί και να επιφέρει τις αρμόζουσες κυρώσεις για ψευδή δήλωση.
Τέλος, το εναλλακτικό μάθημα που περίμεναν πολλοί (και ο ΚΑΙΡΟΣ;) δεν υπάρχει πουθενά.

Ανώνυμος είπε...

Ο 4.57 δεν κατάλαβε ότι με τη σημερινή εγκύκλιο επιστρέψαμε στο 2008. Άλλη είναι η εγκύκλιος του 2015 και άλλη η σημερινή, η οποία διαφέρει ριζικά ως προς την προϋπόθεση απαλλαγής. Μακάρι να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες.

Ανώνυμος είπε...

Προς 4:57 μ.μ: Όνειρα θερινής νυκτός... Με τη νέα εγκύκλιο όλα θα εξαρτηθούν από την προσωπικότητα του/της θεολόγου καθηγητή/τριας. Αλλιώς θα βλέπουμε ..."ορθόδοξα χριστιανόπουλα" όπου φύγει-φύγει από το μάθημα...Πάντως στο Δημοτικό δεν θα φεύγει σχεδόν κανένα, όπως τώρα, γιατί ήδη είναι απαξιωμένο το μάθημα. Οι μισοί δεν το κάνουν, άλλοι κάνουν κουτσουρεμένες τις ώρες γιατί προτιμούν Γλώσσα και Μαθηματικά κι άλλοι λένε διαβάστε στο σπίτι αυτό το κομμάτι κι από δώθε παν κι οι άλλοι...Αν δεν το καταλάβατε είναι τραγικά τα πράγματα με το μάθημα και εξελίσσονται προς το χειρότερο...

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)