30/12/11

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Ὄχι ἀπροϋπόθετος διάλογος

ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥὌχι ἀπροϋπόθετος διάλογος
᾿Αξιότιμε κ. Διευθυντά, χαίρετε ἐν Κυρίῳ καὶ ὑγιαίνετε.
῾Υπάρχει διαφωνία ὡς πρὸς τὸν διάλογο μεταξὺ ᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν. ῎Αλλοι ᾿Ορθόδοξοι εἶνε ὑπὲρ τοῦ διαλόγου καὶ ἄλλοι κατά.᾿Εμεῖς εἴμεθα καὶ ὑπὲρ καὶ κατά! Παράδοξος ὁ λόγος μας; Ναί, ἀλλ᾿ ὀρθός. Εἴμεθα ὑπὲρ τοῦ διαλόγου κατ᾿ ἀρχήν. ᾿Αλλ᾿ ὁ διάλογος δὲν εἶνε ἀπροϋπόθετος, ἔχει προϋποθέσεις. Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις, εἴμεθα κατὰ τοῦ διαλόγου.
Ο διάλογος μὲ τοὺς Παπικοὺς δὲν ἔχει προϋποθέσεις. ᾿Αναφέρουμε δύο μόνο σοβαρωτάτους λόγους. Ο Πάπας ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει τὸ ἀλάθητο. Καὶ γιὰ νὰ γίνῃ διάλογος, πρέπει τοὐλάχιστον κατὰ τὸ χρόνο τοῦ διαλόγου ὁ Πάπας νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν ἀξίωσι ὅτι ἔχει τὸ ἀλάθητο...
Διότι ἀλλιῶς ὀρθὸ a priori θεωρεῖται ὅ,τι συμφωνεῖ μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Πάπα, καὶ συνεπῶς ὁ διάλογος δὲν ἔχει νόημα, ἡ συζήτησι περιττεύει. ᾿Αλλὰ παραιτεῖται ὁ Πάπας ἀπὸ τὸ ἀλάθητό του, ἔστω καὶ προσωρινῶς; ῎Οχι. Διότι τὸ ἀλάθητο γιὰ τὸν Παπισμὸ εἶνε δόγμα πίστεως.
Δόγμα πίστεως εἶνε ἐπίσης γιὰ τὸν Παπισμὸ καὶ τὸ ὅτι ὁ Πάπας δύναται νὰ ἐπεμβαίνῃ στὴν ῾Αγία Γραφή, τὸ θεόπνευστο κείμενο τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ νὰ κάνῃ στὴν ῾Αγία Γραφὴ προσθέσεις, ἀφαιρέσεις, τροποποιήσεις κατὰ τὴ γνώμη καὶ τὸ θέλημά του, οἱ δὲ Ρωμαιοκαθολικοί, ἂν προκύψῃ δίλημμα νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς γνώμης τοῦ Πάπα, πρέπει νὰ προτιμήσουν τὴ γνώμη τοῦ Πάπα! Πράγματα ἐξωφρενικά, σατανικά. Βάσι γιὰ διάλογο μεταξὺ ᾿Ορθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων εἶνε ἡ Γραφή. ᾿Αλλ᾿ ἀφοῦ ὁ Πάπας δύναται ν᾿ ἀλλοιώνῃ καὶ τὴ Γραφή, κοινὴ βάσι γιὰ διάλογο δὲν ὑπάρχει.
Κατόπιν δὲ τούτων ἐρωτοῦμε· Πῶς ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες καὶ ἄλλοι ἐπιμένουν στὸ διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς; ῎Εχουν τόσο μεγάλη ἀγάπη πρὸς τοὺς Παπικοὺς καὶ νομίζουν, ὅτι μπορεῖ νὰ συγκινήσουν, νὰ μεταπείσουν καὶ νὰ σώσουν μὲ τὸ διάλογο τὸν ἑωσφορικώ τατο καὶ προσφιλέστατο σ᾿ αὐ τοὺς Πάπα; ῍Ας κάνουν διάλογο καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ῾Εωσφόρο. ῾Η προμήτωρ Εὔα ἔκανε διάλογο μὲ τὸν ῾Εωσφόρο καὶ εἴδαμε τὰ ἀποτελέσματα…
Καὶ ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα· Οἱ Οἰκουμενισταὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες γιατί δὲν ὁρίζουν καὶ ἕνα διάλογο μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀντιοικουμενιστῶν ᾿Ορθοδόξων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, γιὰ νὰ συζητηθοῦν οἱ μεταξύ των διαφορὲς ὡς πρὸς τὸν διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό;
Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία
Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 30/12/2011

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

άξιος! άξιος!

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)