30/3/17

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Είναι η Ελλάδα ουδετερόθρησκο κράτος;

ν Πειραιε τ 30  Μαρτίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΕΙΝΑΙ  Η  ΕΛΛΑΔΑ  ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ  ΚΡΑΤΟΣ ;

πρόταση το ξοχ. ν. πουργο ξωτερικν κ. Γ. Κατρούγκαλου καί τν συνυπογραψάντων λλογιμωτάτων πέντε Καθηγητν γιά τήν ναθεώρηση το σχύοντος Συντάγματος, σον φορ στήν σχέση Κράτους-κκλησίας προβάλλει τήν «ρητή κατοχύρωση τς θρησκευτικς οδετερότητος το Κράτους μέ ναγνώριση τς ρθοδοξίας ς στορικά πικρατούσας θρησκείας». πρόταση ατή πιβάλλει τήν πληροφόρηση γιά τήν σημερινή νομική πραγματικότητα πού ποδεικνύει περίτρανα τι χώρα εναι σαφέστατα οδετερόθρησκο Κράτος μέ τό σχον νομικό πλαίσιο καί τι ρθόδοξος Καθολική κκλησία τς λλάδος χει τήν ατή νομική θέση καί νδεχομένως κατωτέρα τν ναγνωριζομένων ς Νομικν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Μουφτειν τς Μουσουλμανικς μειονότητος καί τν σραηλιτικν Κοινοτήτων.

Τό ρθρο 110 το Συντάγματος πιτρέπει ποκλειστικς καί μόνο τήν ναθεώρηση χι λων λλά μόνον ρισμένων διατάξεων το Συντάγματος. Καί μάλιστα μετά παρέλευση πενταετίας πό τς τελευταίας. Τί σημαίνει ρύθμιση ατή; πλούστατα δύο πράγματα:

Α. τι Συνταγματικός Νομοθέτης δυσπιστε ς πρός τήν ελικρίνεια τν πιχειρούντων τήν ναθεώρηση καί

Β. τι ς νω συνταγματική διάταξη εσάγει «ξαιρετικό δίκαιο» ο διατάξεις το ποίου ρμηνεύονται στενς παγορευομένης κάθε διευρύνσεως τς ννοίας καί φαρμογς του.

Δεύτερο στοιχεο το ρθρου 110 παρ. 2 το Συντάγματος εναι τι ναθεώρηση το Συντάγματος κα μετ τν παρέλευση τς 5ετίας δν πιτρέπεται ορίστως κα ποτεδήποτε, λλ μόνο φ’σον διαπιστωθε νάγκη ναθεωρήσεως κα μάλιστα ταν τ ποφασίσει Βουλή, τν δ ναθεώρηση θ τν κτελέση χι Βουλ πο διεπίστωσε τν νάγκη λλ πομένη. Τ δια κριβς γίνονται δεκτ καί πό τήν λλοδαπή νομική θεωρία καί άν ρχή ατή δέν γίνει σεβαστή χουμε τήν δημιουργία «παρασυντάγματος». πιπρόσθετο χαρακτηριστικό τς δυσπιστίας κα το ξαιρετικο δικαίου εναι παρ. 5 το ρθρου 110 το Συντάγματος ποία ναφέρει τι ναθεώρηση το Συντάγματος φ’ς ποφασισθ κα δημοσιευθ στν φημερίδα τς Κυβερνήσεως, δν τίθεται ν σχύι λλ παιτεται πρς τοτο «εδικ ψήφισμα» τς Βουλς.

Στν λληνικ ννομη τάξη πως ναφέραμε ΝΠΔΔ εναι δυνάμει τν διάξεων το Ν. 2345/3.7.1920 (ΦΕΚ 148Α) ς τίθεται καί σχύει μέ τόν Νόμο 3069/31.3.1924 (ΦΕΚ  71Α) καί τν διατάξεων το Ν. 1920/4.2.1991 (ΦΕΚ 11Α) ο Μουσουλμανικές Μουφτεες ο ποες εναι δημόσιες πηρεσίες μέ τήν διάταξη το ρθρου 7 το Ν. 1920/4.2.1991 καί ο Μουφτδες μέ τήν διάταξη το ρθ. 1 παρ. 7 το διου Νόμου διορίζονται καί παύονται μέ Προεδρικό Διάταγμα κδιδόμενο μετά πό πρόταση το πουργο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί δυνάμει τν ρθ. 4 καί 5 το διου νόμου «ο διοριζόμενοι Μουφτδες καί ο τοποτηρητές εναι δημόσιοι πάλληλοι, κατέχουν θέση Γενικο Διευθυντή καί λαμβάνουν ποδοχές Γενικο Διευθυντή μέ βασικό μισθό τόν προβλεπόμενο γιά τό νώτερο μισθολογικό κλιμάκιο (1ο ) το Ν. 1505/1984», « Μουφτής σκε δικαιοδοσία μεταξύ Μουσουλμάνων λλήνων πολιτν τς περιφερείας του πί γάμων, διαζυγίων, διατροφν, πιτροπειν, κηδεμονιν, χειραφεσείας νηλίκων, σλαμικν διαθηκν καί τς ξ διαθέτου διαδοχς φ’ σον ο σχέσεις ατές διέπονται πό τόν ερό μουσουλμανικό νόμο».

διες ρυθμίσεις σχύουν στήν λληνική ννομη τάξη καί γιά τίς σραηλιτικές κοινότητες μέ τούς Ν. 2456/2.8.1920 (ΦΕΚ 173Α), Ν. 1657/15.1.1951 (ΦΕΚ 20Α) καί Ν. 3817/7.3.1958 (ΦΕΚ 36Α) στούς ποίους ρίζεται στό ρθρο 1 το Ν. 2456 «Ες ς πόλεις κατοικοσι μονίμως πλείονες τν 20 σραηλιτικν οκογενειν  καί λειτουργε Συναγωγή δύναται νά δρυθ διά Β. Διατάγματος σραηλιτική Κοινότης ναγνωριζομένη ς ΝΠΔΔ», στό ρθ. 9 το διου Νόμου «κάστης κοινότητος προΐσταται θρησκευτικς ες ρχιραβνος, διοριζόμενος καί πολυόμενος διά Β. Διατάγματος προτάσει τς κοινότητος». Στό ρθ. 12 διαλαμβάνεται «Θρησκευτικό Δικαστήριο φέρον τόν τίτλον Μπεθ-ντίν» καί διοριζόμενον πό το Ραββινικο Συμβουλίου ποφαίνεται πί...τν περιπτώσεων τς συστάσεως καί διαλύσεως το γάμου μεταξύ σραηλιτν, τν προσωπικν σχέσεων τν συζύγων συνεσττος το γάμου, περί διατροφς συζύγων καί τέκνων, περί ποδόσεως τς προικός καί τν παραφέρνων συνεπεί διαζυγίου φ’ σον α σχετικαί ξιώσεις πορρέουν κ το ερο ουδαϊκο νόμου».

Στόν Α.Ν. 367/7.6.1945 (ΦΕΚ 143Α) στά ρθ. 5 καί 6 «συνιστται Κεντρικόν σραηλιτικόν Συμβούλιον το ποίου τά μέλη διορίζονται δι’ ποφάσεως το πουργείου Θρησκευμάτων καί Παιδείας» καί στόν Ν. 1657/1951 διαλαμβάνεται στό ρθ. 3 παρ. 2 « γενικός ρχιραββνος λλάδος ... διορίζεται καί πολύεται προτάσει το νω συνεδρίου διά Β.Δ. προκαλουμένου πό το πουργο Θρησκευμάτων καί θνικς Παιδείας».

Μέ τόν Ν. 590/16.3.1977 «Περί Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος» (ΦΕΚ 146Α) στό ρθ. 1 δ. 4 διαλαμβάνεται «Κατά τάς νομικάς ατν σχέσεις κκλησία τς λλάδος, α Μητροπόλεις, α νορίαι μετά τν νοριακν ατν Ναν, α Μοναί, ποστολική Διακονία, ΟΔΕΠ, τό ΤΑΚΕ, τό Διορθόδοξο τς κκλησίας τς λλάδος εναι ΝΠΔΔ», στό ρθ. 26 ρίζεται στήν παρ. 1 τι «Μετά τήν πρός τό πουργεο θνικς Παιδείας καί Θρησκευμάτων γνωστοποίηση πό τς ΙΣΙ τς κλογς, τς τελέσεως το μηνύματος καί τς χειροτονίας το κλεγέντος...κδίδεται ντός 10 μερν προτάσει το σκοντος μόνον λεγχον νομιμότητος πουργο θνικς Παιδείας καί Θρησκευμάτων Προεδρικόν Διάταγμα περί ναγνωρίσεως καί καταστάσεως το κλεγέντος δημοσιευόμενον διά τς φημερίδος τς Κυβερνήσεως». Μέ τόν Ν. 4301/7.10.2014 (ΦΕΚ 223Α) παρέχεται Νομική Προσωπικότης Θρησκευτικο Προσώπου σέ λες τίς γνωστές ν λλάδι Θρησκευτικές Κοινότητες.

Μέ τό ρθρο 13 παρ. 1 το σχύοντος Συντάγματος χει κατοχυρωθε θεσμικς λευθερία θρησκευτικς συνειδήσεως κάθε λληνος πολίτου καί πόσκοπτος λατρεία τν γνωστν θρησκειν (τν μή χόντων κρύφια δόγματα καί λατρεία ντικειμένη στά χρηστά θη καί τήν ννομη τάξη).

πως ποδεικνύεται πό τίς παραπάνω παρατιθέμενες νομικές διατάξεις καί ο Μουσουλμανικές Μουφτεες-δημόσιες πηρεσίες καί τά Ραββινικά Συμβούλια-ΝΠΔΔ σκον δικαιοδοτική ρμοδιότητα το Κράτους πί λλήνων πολιτν Μουσουλμανικς βραϊκς θρησκευτικς παραδοχς. Τό δικαίωμα ατό δέν ναγνωρίζεται στήν ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος, ποία καί δέν τό διεκδικε ς θά φειλε.

Κατόπιν λων τν νωτέρω συνεχίζει νά διερωτται κάθε καλς προαιρέσεως νθρωπος καί μάλιστα Καθηγητής Συνταγματικο Δικαίου ν λλάδα, χώρα μας εναι οδετερόθρησκο Κράτος καί ν φίστανται διακριτότατοι ρόλοι κκλησίας καί Πολιτείας;

πί τέλους καί ο δεοληψίες, ο μμονές καί προπαγάνδα χουν τά ριά τους.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)