13/7/22

Ἰχνηλάται τῶν Ἁγίων

 

Ἰχνηλάται τῶν Ἁγίων

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Πολλοὶ χριστιανοὶ ἀντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα καὶ ἀναζητοῦν λύσεις ἀπὸ ἐνάρετους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι βέβαια δὲν εἶναι παντογνῶστες οὔτε καὶ ἔχουν ἐμπειρίες γιὰ εἰδικὰ προβλήματα προκειμένου νὰ ὑποδείξουν κάποια ὀρθὴ λύση. Ἔτσι παρὰ τὴν καλή τους προαίρεση, διατυπώνουν ἀπόψεις καὶ προτείνουν λύσεις, ποὺ εἶναι ἐσφαλμένες καὶ κάποτε ὀλέθριες. Ἡ εὐθύνη τους εἶναι μεγάλη καὶ χρειάζονται πολλὰ δάκρυα γιὰ τὴ μετάνοιά τους. Μερικοὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ στηρίζονται σὲ κάποιες «προφητεῖες» καὶ σὲ «ἄνωθεν ἀποκαλύψεις» καὶ ἐπιμένουν στὶς ἀπόψεις τους, ἀπορρίπτοντας κάθε διαφορετικὴ ἄποψη.

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς μπορεῖ ν’ ἀντιμετωπίσει τοὺς ποικίλους προβληματισμούς του μὲ τὴν προσεκτικὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ μὲ τὴν ἐντρύφηση στοὺς βίους καὶ τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων καὶ ἰδιαίτερα τῶν συγχρόνων. Μὲ δύο λέξεις, ὅταν εἶναι ἰχνηλάτης ἁγίων. Ἐκεῖ θὰ βρίσκει λύσεις καὶ ἀνάπαυση καὶ θὰ ἀποφεύγει τὸν εὔκολο δρόμο τῆς πλάνης καὶ τῆς παράλογης τακτικῆς.

Εἶναι πολλοὶ οἱ ἀδελφοὶ ποὺ μένουν στὰ θαύματα τῶν ἁγίων, ἐνῷ γιὰ τὶς διδαχὲς τους ἔχουν μειωμένο ἐνδιαφέρον. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴ ὠφελοῦνται πνευματικά, γιατί μὲ τὰ θαύματα δὲν παίρνουν συνήθως σωτήρια μηνύματα, ἐνῷ μὲ τὶς διδαχὲς βρίσκονται σὲ ἐγρήγορση καὶ σταθεροποιοῦνται στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι οἱ ἀρετὲς τῶν ἁγίων ἔχουν μεγάλη πνευματικὴ ἀξία. Συμβουλεύει σχετικά: «Νὰ ζηλεύετε τὴν ἀρετὴ τῶν δικαίων ἀνδρῶν, τὴν ἀνεξικακία τους πρὸς ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀδικοῦσαν, τὴ μακροθυμία τους πρὸς ἐκείνους ποὺ τοὺς ἔβλαπταν, τὴν ὑπερβολική τους σωφροσύνη μποροῦν νά μᾶς παρέχουν τόσο μεγάλη ὠφέλεια». Καὶ συμπληρώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης: «Οἱ ἀρετὲς τῶν ἁγίων, ἂν θέλουμε νὰ προσέχουμε, ὥστε νὰ διεγείρουν κι ἐμᾶς νὰ ἀποκτήσουμε τὸν ἴδιο μὲ ἐκείνους ζῆλο».

Ἐπίσης ἕνας πανεπιστημιακὸς δάσκαλος διακρινόμενος γιὰ τὴν ἀφοσίωσή του στὸ κηρυκτικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, γράφει γιὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων, ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν οἱ πιστοί: «Στὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου, γιὰ νὰ περάσουν οἱ ἄνθρωποι μέσα ἀπὸ ναρκοπέδιο ἀκολουθοῦσαν πιστὰ τὸν ἔμπειρο διαβάτη, ποὺ κρατώντας τὸν ναρκοσυλλέκτη πήγαινε μπροστά. Πίσω του ἀκολουθοῦσαν ἕνας- ἕνας οἱ ἄλλοι πατώντας μὲ προσοχὴ πάνω στὰ χνάρια τοῦ πρώτου. Ὅμοια κι ἐμεῖς, ἰχνηλάτες τῶν ἁγίων, βαδίζουμε μὲ ἐπιμέλεια στὰ ἴχνη τους, στοιχιζόμαστε πίσω τους, μιμούμαστε τὴν ζωή τους, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὴ μίμηση τοῦ Χριστοῦ».

Ἡ πνευματικὴ ἀξιοποίηση τῶν ἁγίων, παράλληλα μὲ τὴν ταπεινὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ τὸν ἱερὸ ζῆλο, βοηθοῦν στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβληματισμῶν ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς πιστοὺς κατὰ καιροὺς καὶ τοὺς προφυλάσσουν ἀπὸ ἐπικίνδυνες παρανοήσεις καὶ πλάνες. Χρειάζεται προσοχὴ καὶ διάκριση.

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)