8/9/18

ΠΕΘ: "Καταγγελίες για παραβιάσεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα από Επιτροπές του ΙΕΠ"

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 88

Προς: Αξιότιμον κ. Κωνσταντίνον Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι Αθήνα
ΚΟΙΝ.: 1. Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον

             2.  Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος

             3. Συνοδική Επιτροπή επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και

                 Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου

             4. Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων

             5. Γενική Δ/νση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης

             6. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

             7. Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης
Θέμα: "Καταγγελίες για παραβιάσεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα από Επιτροπές του  ΙΕΠ".
       Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Λαμβάνουμε την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι, με την παράκληση όπως προβείτε στις κατά νόμο ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα στις ενέργειες των εποπτευόμενων από το Υπουργείο σας φορέων.

Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων στις 25-7-2018 και με Αρ. Πρωτ.:  80, καταγγείλαμε τις «Διαβλητές επιλογές στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε σε σοβαρά ζητήματα που οφείλουν να διευρευνηθούν και αφορούν στη σύσταση της Επιτροπής που ορίσθηκε με την από 27/05-06-2018 Πράξη του ΙΕΠ αλλά και στις ενέργειές της εν λόγω Επιτροπής -η οποία συνεδρίασε την 17η Ιουλίου 2018 για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 5004/21-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 1: «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020- εάν οι ενέργειές της, εμπίπτουν σε όσα διαλαμβάνονται στο Άρθρο 36 περί Κωλύματος Συμφέροντος του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και στα λοιπά άρθρα του ίδιου Κώδικα.

Το ΙΕΠ με το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 8459/31-7-2018 έγγραφό του, το οποίο απέστειλε ταυτόχρονα και προς  το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων απάντησε στις καταγγελίες μας με γενικότητες και αοριστολογίες και όχι συγκεκριμένα για το αν συντρέχει λόγος εξαιρέσεως του κ. Κωνσταντίνου Κορναράκη, προέδρου της προαναφερόμενης Επιτροπής. Σημειωτέον η αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως είναι ποινικό αδίκημα κατά το άρθρο 254 του Ποινικού Κώδικα.

Βεβαίως μας προκαλεί έντονη εντύπωση το ότι το έγγραφο του ΙΕΠ αποστέλλεται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Παιδείας και στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, η οποία και δικαιωματικά λαμβάνει απάντηση, εφόσον απέστειλε σχετικό έγγραφο. Το ερώτημα είναι γιατί το ΙΕΠ απέστειλε το απαντητικό έγγραφο και στο Υπουργείο Παιδείας και δεν του το κοινοποίησε. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί ενδεχόμενο το Υπουργείο Παιδείας να έχει αναπτύξει σχετική αλληλογραφία με το ΙΕΠ επί του θέματος, διότι, διαφορετικά, πώς εξηγείται η αποστολή απαντητικού εγγράφου του ΙΕΠ -και μάλιστα χαρακτηρισμένο και πρωτοκολλημένο- προς το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς προηγουμένως να έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο του Υπουργείου προς το ΙΕΠ.

Κατόπιν τούτων απευθυνόμαστε προς Εσάς, με την αρμοδιότητά σας ως εποπτεύοντα του προαναφερομένου φορέα αναφέροντας ότι διαπιστώθηκαν από καταγγελίες τα εξής:

1.      Ο πρόεδρος της προαναφερόμενης Επιτροπής του ΙΕΠ, κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, δηλώνοντας ότι αδυνατεί να εκτελεί τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ). Ωστόσο, εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τη σύμβαση ιδιωτικού έργου που είχε υπογράψει με το ΙΕΠ αλλά και όπως εγγράφως δηλώνει ο Πρόεδρος του ΙΕΠ στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ.:  8459/31-7-2018 που απέστειλε τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων. Συνεπώς, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τη σχετική νομοθεσία, αν δηλαδή προβλέπεται από τον νόμο η εκτέλεση ιδιωτικού έργου από δημοσίους υπαλλήλους τη χρονική περίοδο που έχουν αναρρωτική άδεια από την υπηρεσία τους. Διαφορετικά, σας παρακαλούμε να πράξετε τα νομίμως προβλεπόμενα.

2.      Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, έχει συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με τον κ. Ζήσιμο Γεώργιο, Καθηγητή Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής που ήταν, επίσης, μέλος της ίδιας Επιτροπής, κατά παράβαση του Άρθρου 36, παρ. 1,2,  3, 4,  περί Κωλύματος Συμφέροντος του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

3.      Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, έχει επίσης, συγγενική σχέση με δύο από τους υποψηφίους, τον κ. Κωνσταντίνο Πρέντο και τον κ. Κωνσταντίνο Λιάκουρα, οι οποίοι και επιλέχθηκαν για την πλήρωση των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί, κατά παράβαση του Άρθρου 36, παρ. 1, 2, 3, 4, περί Κωλύματος Συμφέροντος του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Κατόπιν όσων καταγγέλλονται, σεβόμενοι την τιμή και την υπόληψη των κ.κ. Κωνσταντίνου Κορναράκη, Κωνσταντίνου Ζήσιμου, Κωνσταντίνου Πρέντου και Κωνσταντίνου Λιάκουρα και χωρίς καμμία πρόθεση να την προσβάλουμε, είμεθα υποχρεωμένοι για λόγους συνταγματικής τάξης, νομιμότητας και ισονομίας, να σας επισημάνουμε, τα ανωτέρω και να σας παρακαλέσουμε να πράξετε όσα προβλέπονται εκ του νόμου, για την αποκατάσταση του δικαίου, της ισότητας και της ισονομίας. Αυτό ζητούμε πλέον από εσάς, επειδή δεν μας απάντησε το ΙΕΠ επί του ερωτήματός μας εάν στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Κορναράκη  συντρέχουν λόγοι εξαιρέσεως. Εάν η απάντησή σας είναι αρνητική, παρακαλούμε όπως την αιτολογήσετε εν όψει των ως άνω ρητών λόγων εξαιρέσεως  που σας επισημαίνουμε.   

Με  τιμή

Για το ΔΣ της ΠΕΘ
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.  Γραμματέας

                           Ηρακλής Ρεράκης                                           Παναγιώτης Τσαγκάρης
                 Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ                        Υπ. Δρ. Θεολογίας

Υ.Γ.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε:

1. Το Δελτίο Τύπου της ΠΕΘ της 25ης-7-2018 με Αρ. Πρωτ.: 80, όπου καταγγείλαμε τις «Διαβλητές(;) επιλογές στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». 

2. Την υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 8459/31-7-2018 απάντηση του ΙΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)