19/2/12

Μασονία και θρησκευτικός συγκρητισμός (Η΄)

Η «ομοφωνία» των θρησκειών και η καλλιέργεια «ανεκτικότητας» του πιστού μιας θρησκείας απέναντι στους πιστούς κάποιας άλλης είναι αρχές που περιέχονται στα κείμενα της Μασονίας. Η αναζήτηση κοινών στοιχείων μεταξύ των θρησκειών και η προτροπή για «ανεκτικότητα» απέναντι σε κάθε αλλόθρησκο, αρχές που καλλιεργούνται σήμερα από οικουμενιστικούς και νεωτεριστικούς θεολογικούς κύκλους, υπάρχουν ενσωματωμένες εδώ και χρόνια σε μασωνικά κείμενα. Μεταφέρουμε απόσπασμα από την τελετή μύησης μασώνου στον 32ο βαθμό, από το βιβλίο του Νικόλαου Ψαρουδάκη, Στα άδυτα της Μασονίας, εκδ. Ορθόδοξο Μέτωπο, Μαρούσι 1995, σελ. 512:
Οι Εβραίοι περιμένουσι τον Μεσσίαν...
οι Μουσουλμάνοι τον Μαδί, οι Χριστιανοί την δευτέραν έλευσιν του Χριστού, οι Βουδδισταί τον προσεχή Βούδδα, οι Ινδοί την ενσάρκωσιν του Βισνού, ο οποίος ενσαρκούται από εποχής εις εποχήν διά τον θρίαμβον των αγαθών και την συντριβήν των κακών. Φέρω όλους τούτους τους ανθρώπους και πολλούς άλλους ακόμη διότι η ερμητική άλυσσος δεν διεσπάσθη ποτέ.
Σεις που παρετηρήσατε τας αξιοσημειώτους ομοφωνίας των διδακτικών γνωμικών των θεμελιωτών των θρησκειών και των Οργανωτών του Πολιτισμού ανανεώσατε αυτήν την ιστορίαν.
Άλλαι οδηγίαι θα αναπηδήσουν ακόμη και θα σημειώσουν με την δυναμικήν ανετοιμότητα την άσκησιν του Πολιτισμού. Αλλά και αντίθεσιν της ποικιλίας των αποκαλύψεών των, μάθετε ότι αύται θα προσγειωθούν εις την αυτήν επιχειρηματολογίαν διότι αυτό ανταποκρίνεται εις τας γενικάς ανάγκας και τας εμμόνους εμπνεύσεις της ανθρωπίνης οντότητος. Εστέ ανεκτικοί καμμία δεν μπορεί να καθορίση τον Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος.
Δείτε και 

Μασονία και θρησκευτικός συγκρητισμός (Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του ιστολογίου μας πατώντας το Παλαιότερες αναρτήσεις (δείτε δεξιά)